FAQ

Få svar på spørgsmål omkring 6. ferieuge, børnedeltid, børns sygdom, flekstid, heltidsulykkesforsikring, honorering, indkaldelse og tilkald. Se også koder til timebank og HR Portalen.

6. ferieuge

Åbn alle

Hvornår tildeles/afholdes 6. ferieuge?

6. ferieuge tildeles forholdsmæssigt ved din ansættelse og fratræden.

Den 6. ferieuge afholdes altid til sidst ift. ferie fra Ferieloven - også, hvis det er overført ferie fra tidligere år.

Hvem har ret til yderligere ferie?

Ansatte på trin 57 og IT-medarbejdere i lønramme 240 eller højere har yderligere 5 dages ferie med løn udover ferien fastsat af ferieloven.

Medarbejdere under disse løntrin kan vælge enten 5 ugers ferie og registrere overarbejde, eller 6 ugers ferie og registrere merarbejde 1:1.

Hvor mange yderligere feriedage har jeg ret til, hvis jeg ikke har været ansat hele ferieåret?

Har du ikke været ansat hele ferieåret, bliver de yderligere feriedage tildelt efter følgende regler:

 • Medarbejdere, der er ansat i perioden 1. maj til og med 31. juli: 5 feriedage
 • Medarbejdere, der er ansat før 1. november: 4 feriedage
 • Medarbejdere, der er ansat før 1. januar: 3 feriedage
 • Medarbejdere, der er ansat før 1. marts: 2 feriedage
 • Medarbejdere, der er ansat 1. marts eller senere: 1 feriedag

Hvis du ikke arbejder hver dag, får du tildelt de yderligere feriedage forholdsmæssigt.

Hvor mange yderligere feriedage har jeg ret til, hvis jeg fratræder min stilling?

Medarbejdere, der fratræder, har i det aktuelle ferieår ret til de yderligere feriedage således:

 • Medarbejdere, der fratræder før 1. august: 1 feriedag
 • Medarbejdere, der fratræder før 1. november: 2 feriedage
 • Medarbejdere, der fratræder før 1. januar: 3 feriedage
 • Medarbejdere, der fratræder før 1. marts: 4 feriedage
 • Medarbejdere, der fratræder 1. marts eller senere: 5 feriedage

Tilgodehavende ferie skal holdes i opsigelsesperioden.

Feriedagene skal undtagelsesvis udbetales kontant, hvis du ikke kan holde dine tilgodehavende yderligere feriedage i opsigelsesperioden pga. egen sygdom eller øvrige medarbejderes planlagte fravær.

​      

   

Børnedeltid

Åbn alle

Jeg vil gerne have børnedeltid – hvad gør jeg?

Du skal tage en dialog med din leder mindst 3 måneder, før du vil starte børnedeltid. (Du kan søge børnedeltid til børn under 12 år - retten gælder pr. barn).

Kan min leder sige nej?

Hvis din leder mener, at børnedeltid ikke er mulig, skal lederen tage kontakt til HR. Der vil så være en dialog mellem HR og Jyske Bank Kreds for at afdække mulighederne.

​           

 

Børns sygdom

Åbn alle

Kan jeg bare blive hjemme og passe mit syge barn i 5 dage?

Ja, det kan du, men du skal underrette din leder.

Reglen gælder for hjemmeboende børn under 15 år.

Må min leder spørge ind til, om jeg kan arrangere anden pasning?

Ja, banken forventer faktisk af lederen, at han spørger dig. Men et svar som: "Jeg har ikke andre muligheder" er et svar, som lederen skal acceptere.

Vi er to ægtefæller, der er ansat i banken. Kan vi begge tage 5 dage til at passe samme syge barn?

Ja, der er op til 5 dages pasning for hver ansat.

​              

     

Flekstid

Åbn alle

Er der funktioner i Jyske Bank, hvor man ikke kan have flekstid?

Nej, ikke efter bankens og kredsens vurdering.

Kan lederen bare bestemme, hvornår der er fikstid?

I princippet ja, men fikstiden skal give mulighed for både at kunne flexe før og efter fikstiden, og det skal være muligt at optjene og afvikle fleks.

Kan jeg afvikle flekstid som hele dage?

Ja. I princippet 2 hele dage, men det skal afstemmes med lederen.

Hvad sker der med flekstimer, som gør saldoen større end +15 timer?

De er en gave til banken. Plus fleks større end 15 timer eksisterer ikke.

Kan jeg registrere en fleksdag i fremtiden (f.eks. næste uge) og dermed opnå mulighed for at få en flekssaldo, som er større end 15 timer?

Nej, det kan man ikke.

Hvis det er bankens behov, at jeg bliver længere eller kommer tidligere, kan det så være flekstid?

Nej, flekstid benyttes kun til at administrere ankomst- og afgangstider, der er medarbejderens behov.

​              

          

Heltidsulykkesforsikring

Åbn alle

Skal jeg betale skat af forsikringspræmien?

Nej, præmien er skattefri med de nuværende skatteregler.

Skal jeg betale skat af udbetalingerne fra forsikringen?

Nej, udbetalingerne er skattefrie.

Jeg har også en privattegnet ulykkesforsikring. Modregnes betalinger fra den ene forsikring den anden forsikring?

Nej, du kan få udbetaling fra begge forsikringer uden modregning.

Vær opmærksom på, at bankens ulykkesforsikring dækker tyggeskader uden selvrisiko og desuden giver en strakserstatning ved f.eks. knoglebrud.

Når jeg nu har en ulykkesforsikring igennem min ansættelse, kan jeg så opsige min private ulykkesforsikring?

Det kan der ikke gives noget generelt svar på. Det vil være afhængig af ens familiesituation og ens behov. Generelt må man nok anse en forsikringssum på kr. 500.000 som at ligge i underkanten.

Hvor kan jeg finde forsikringsbetingelserne?

Forsikringsbetingelserne er tilgængelige i VIS.

​             

          

Markedsføringsmæssige aktiviteter

Åbn alle

Hvilke arrangementer honoreres?

Leder og medarbejder kan aftale deltagelse i forbindelse med kundevendte aktiviteter (fx arrangementer i Boxen, Open by night, sportsarrangementer).

Ringeaftener er ikke længere markedsføringsmæssige aktiviteter.

Disse arrangementer honoreres i henhold til overenskomsten.

Hvordan bliver jeg honoreret?

Du skal have 1:1 for hver time, som du har brugt på arrangementet  på hverdage samt 100% for timer brugt i weekender.

Timerne, som du har brugt i forbindelse med arrangementet på hverdage registreres i timebanken med kode 1081 og kode 1312 for timer i weekender.

Transporttid udover din sædvanlige transporttid honoreres ift. ovenstående.

​        

         

Deltagelse i møde- og kursusaktiviteter

Åbn alle

Har jeg mødepligt til bankens arrangementer?

Hovedreglen er, at der er mødepligt, når Jyske Bank-koncernen foranstalter instruktionsmøder, kurser eller lignende, som er nødvendige for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver.

Du skal være opmærksom på, om du er indkaldt eller indbudt til aktiviteten. Hvis du er blevet indkaldt, er der mødepligt og du honoreres i henhold til overenskomsten. Du vil ikke blive honoreret, hvis du er indbudt.

Hvordan honoreres indkaldte møder og aktiviteter?

Møder og aktiviteter, der indkaldes til, honoreres med:

Medarbejdere på 6 ugers ferie:

 • 1:1 på hverdage og + 100% på lørdage og søndage

Medarbejdere på 5 ugers ferie:

 • 50% for de første 3 timer på hverdage - herefter 100%
 • 100% på lørdage og søndage

​          

           

Tilkald til pengeautomat, alarm, teknisk servicering, kontrol mv.

Åbn alle

Hvordan betales jeg for tilkald?

Tilkald til arbejdsstedet uden rådighedsvagt betales fra tilkaldetidspunktet, til du er nået tilbage til din bopæl. Dog betales der mindst for 3 timer.

Tidsforbruget betales med timeløn + 100% og der betales for minimum 3 timer.

Fx registreres et 2-timers tilkald fra kl. 14.00 - 16.00 med 3 timer på kode 1436 (timebanken). Systemet regner timerne ud til 100%.

Transportudgifter betales af banken.

​           

         

Koder til registrering i HR Portalen

Åbn alle

Koder til registrering af arbejde udover almindelig arbejdstid

Registrering af flextimer (max 15 timer) og nedskrivning af saldo foretages under "Flex saldi" i HR Portalen.

1081 Særlige arbejdsopgaver alm. timer (markedsføringsmæssige aktiviteter på hverdage)

1310 Overtimer +50% (*)

1311 Overtimer +100% (*)

1312 Særlige arbejdsopgaver weekend (100%) - markeds-føringsmæssige aktiviteter i weekender (*)

1436 Tilkald (*)

1931 Mertimer til timebank

1938 Udbetal timebank.

(*): Registrer det antal timer, du har brugt - herefter regner systemet selv ud til hhv. 50 og 100% timer.