Om Jyske Bank Kreds

Læs om Jyske Bank Kreds og kredsbestyrelsen.

​​

Kredsbestyrelsen

Åbn alle

Information om bestyrelsesmedlemmerne

Marianne Lillevang

 • Valgt i 2002
 • Formand
 • Medarbejdervalgt i Jyske Banks bestyrelse
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • Arbejder i kredsen med sagsbehandling, ligeløn, kompetenceudvikling, forhandling af virksomhedsoverenskomst og lokalaftaler, lokalforhandlinger og er ansvarlig for kredsens blad og redaktionsgruppen
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Bæredygtighed og branche

 

Thomas Dekos Krobot Ljungdahl

 • Valgt i 1999 (holdt pause fra 2005-2007)
 • Områdetillidsmand i Øst
 • Arbejder i kredsen med sagsbehandling, netværk for tillidsvalgte, hvervning af medlemmer og tillidsvalgte
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Kommunikation, branding og markedsføring

 

Johnny Christensen

 • Valgt i 2006
 • Næstformand
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Områdetillidsmand for Forretningsudvikling og netværk i Nord
 • Arbejder i kredsen med sagsbehandling, netværk for tillidsvalgte, seminar for tillidsvalgte, diverse næstformandsopgaver og forhandling af virksomhedsoverenskomst
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Bæredygtighed og branche.

 

Susanne Bach Jensen

 • Valgt i 2002
 • Kredsens kasserer
 • Områdetillidsmand for netværk i Nord
 • Arbejder i kredsen som administrator på Uddannelsespuljen og med hvervning af medlemmer,  kredskasserernetværk, sagsbehandling og netværksmøder for tillidsmænd
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Worklife Investment.

 

 

May-Britt Mygh

 • Valgt i 2010
 • Arbejder i kredsen som medlem af redaktionsgruppen med diverse kommunikation, hjemmesiden ot nyhedsbrev, sagsbehandling og netværk for tillidsmænd og hvervning af medlemmer
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Kommunikation, branding og markedsføring.

 

Line Skov Fuglkjær

 • Valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Vest i 2017
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Medlem af Team Arbejdsmiljø
 • Arbejder i kredsen med arbejdsmiljø
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Arbejdsliv og trivsel.

 

Selma Thrane Ruud

 • Valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Øst i 2015
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Medlem af Team Arbejdsmiljø
 • Arbejder i kredsen med arbejdsmiljø
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Arbejdsliv og trivsel.

 

Thomas Nedergaard

 • Valgt i 2015
 • Områdetillidsmand for hjemsted og datterselskaber
 • Arbejder i kredsen med sagsbehandling og netværk for tillidsmænd og hvervning af medlemmer
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: IT-klubben og Digitalisering og arbejdsplads.

 

Henriette Hoffmann

 • Valgt i 2016
 • Medlem af medarbejderudvalget
 • Områdetillidsmand i Syd
 • Arbejder i kredsen med sagsbehandling og netværk for tillidsmænd.
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Worklife Investment

 
Henning Johansen
 • Valgt i 2018
 • Medlem af Medarbejderudvalget
 • Områdetillidsmand i Midt og Forretningsudvikling
 • Arbejder i kredsen med: Sagsbehandling og netværk for tillidsmænd
 • Ansvarsområde i Finansforbundet: Digitalisering og arbejdsplads

Lokalaftale om kredsbestyrelsen

Som kreds i Finansforbundet, er Jyske Bank Kreds en politisk organisation, og det kan derfor ikke undgås, at der kan opstå interessekonflikter mellem Jyske Bank Kreds / Finansforbundet og Jyske Bank A/S. Disse eventuelle politiske uenigheder må ikke stå i vejen for et ellers velfungerende samarbejde mellem koncernens ledelse og Jyske Bank Kreds.

Læs lokalaftalen mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds om kredsbestyrelsen (pdf)

Honorering af kredsbestyrelsen

Der ydes et honorar til kredsens bestyrelse.

Ordinære kredsbestyrelsesmedlem modtager på 51.122 kr. årligt.

Formanden og næstformanden modtager henholdsvis kr. 218.183 og kr. 84.939 årligt.

Honoraret er pensionsberettiget og bliver reguleret med de overenskomstmæssige stigninger.

Et hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet modtager kr. 140.369 årligt, og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Jyske Banks bestyrelse modtager kr. 450.000 årligt.

Kredsens historie

​              

Jyske Bank Kreds

Åbn alle

Vision, mission, identitet og værdier

Vision

Det er Jyske Bank Kreds' vision, at vi har trygge medlemmer på en glad arbejdsplads.

 

Mission

Jyske Bank Kreds er en del af Finansforbundet og fagforening for medlemmer i Jyske Bank-koncernen.

 

Identitet

Vi vil af alle vores interessenter opleves som en anerkendt samarbejdspartner.
Vi er kendt for at være en visionær og solidarisk medspiller, der skaber værdi.

 

Værdier:

 

Dialog:

Vi tror på, at vi opnår det bedste resultat via dialog - ved at:

 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger - og lytter åbent til nye idéer
 • vi har modet til at sikre forståelse gennem nysgerrig og konstruktiv dialog.

Ansvarlighed:

Vi er en kredsbestyrelse, der forholder os aktivt til og tager medansvar for samfundets, sektorens, Jyske Bank koncernens og vores medlemmers udvikling - ved at:

 • Vi gennem et helhedssyn proaktivt gennemfører forbedringer og forandringer i Jyske Bank Kreds
 • Vi har de nødvendige kompetencer og det nødvendige mod.

Respekt:

Vi bygger på et fællesskab, der agerer med respekt for hinandens styrker og forskelligheder - ved at:

 • Vi er loyale overfor trufne beslutninger
 • vi lytter, er rummelige og behandler hinanden ligeværdigt.

Tillid: 

Vores samarbejdsrelationer bygger på, at vi har tillid til positive intentioner hos hinanden - ved at:

 • Tillid er givet på forhånd
 • vi tror på hinanden - og at alle arbejder for fællesskabet.

 

 

Formål og mål

Formål
Vi vil arbejde for en fortsat udvikling af et arbejdsmiljø, hvor det enkelte medlem får mulighed for at trives og udvikles.
Dette vil vi gøre i et ansvarligt samspil med vore naturlige samarbejdspartnere via konstruktive handlinger og fagpolitiske holdninger.

Mål
1. Kredsbestyrelsen skal have indflydelse på alle væsentlige beslutninger, som træffes i Jyske Bank-koncernen og Finansforbundet.

I forhold til Jyske Bank-koncernen:

 • Strategier, visioner og politikker
  Ved udarbejdelse af nye værdier, strategier, visioner og politikker for Jyske Bank-koncernen skal vi have indflydelse på disse, samt sikre medarbejderne en fortsat central placering.
 • Ansættelse af ledere med medarbejderansvar
  Ved ansættelse eller udnævnelse af ledere med medarbejderansvar skal tillidsmand/områdetillidsmand/kreds have udtaleret.

I forhold til Finansforbundet:

 • Værdier, visioner og politikker
  Finansforbundets værdier, visioner og politikker skal være understøttende for kredsens mål.

2. Finansforbundet skal decentraliseres således, at der bliver lagt flere beføjelser ud til kredsen.

Overenskomster

 • Aftalemulighederne i virksomhedsoverenskomsten skal være så vide, at medarbejdernes ønsker og behov tilgodeses.

3. Kredsbestyrelsen skal være synlig i forhold til medlemmer og andre samarbejdspartnere

 • A/S bestyrelsen i Jyske Bank-koncernen

  Jyske Bank Kreds' bestyrelse skal være repræsenteret i Jyske Banks A/S' koncernbestyrelse.

4.  Medlemmerne skal have mulighed for støtte og rådgivning

 • Kredsbestyrelsen, kredskontoret, tillidsmændene og Finansforbundet
  Kredsbestyrelsen, kredskontoret, tillidsmændene og Finansforbundet skal yde en professionel støtte og rådgivning, der skal opleves som tilfredsstillende i forhold til brugernes forventninger.
 • Information
  Det skal sikres, at medlemmerne har adgang til og nemt kan finde relevant information.
 • Kredsbestyrelsen
  Det skal sikres, at sagsbehandlingen i kredsen til enhver tid er professionel.
 • Kredsbestyrelsen
  Bestyrelsen skal være fuldtallig.


5.  Tillidsmændene skal være handlingskompetente

 • Funktionsbeskrivelse
  Alle tillidsmænd skal gennemføre grunduddannelsen og arbejdsmiljøuddannelsen. Tillidsmændene har en funktionsbeskrivelse, som løbende revideres i forhold til medlemmernes og ledelsens forventninger. Senest 3 måneder efter TM-valget skal der afholdes en samarbejdssamtale mellem nærmeste leder og TM ift. koncernoverenskomsten. Samtalen gennemføres herefter hvert år.
 • Seminar for tillidsvalgte
  Der skal gennemføres et årligt seminar for tillidsvalgte, hvor indholdet skal give mulighed for inspiration og udvikling. 
 • Tillidsmandsinformation
  Tillidsmændene skal have adgang til nødvendig information.


6.  Medlemmerne skal have medbestemmelse på egne arbejdsvilkår

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre:
  At medlemmerne oplever en arbejdssituation, der er præget af ledere, som udviser tillid og giver ansvar.
  At det enkelte medlem har stor frihed til planlægning af eget liv mht. arbejde og fritid.

7.  Medlemmerne skal have medbestemmelse på egen udvikling

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre, at medlemmerne har mulighed for at arbejde med arbejdsområder, der ligger uden for medlemmets eget område, hvis interesse opstår. Der skal være mulighed for uddannelse i dette nye arbejdsområde.
 • MUS-samtale
  Mindst en gang om året skal det enkelte medlem deltage i en MUS-samtale, hvor der aftales en plan for de kommende års udvikling.
  Udgangspunktet for samtalen er medlemmernes og virksomhedens behov og muligheder.

8.  Medlemmerne skal have medbestemmelse på koncernens  udvikling

 • Medarbejderpolitikken
  Medarbejderpolitikken skal sikre, at medlemmerne inddrages i drøftelser om koncernens udvikling, herunder arbejdsmiljøindsatser og handleplaner.

Forretningsorden

Jyske Banks Kreds' forretningsorden

Jyske Bank Kreds' forretningsorden (pdf)

Union Governance

Formålet med at arbejde med Union Governance er at give medlemmer og andre interessenter indblik i, hvordan vi som kreds arbejder, anvender de økonomiske midler osv.

Union Governance i Jyske Bank Kreds (pdf)