Overenskomst

Som medarbejder i Nordea er du omfattet af den virksomhedsoverenskomst, Finansforbundet i Nordea har forhandlet på plads med HR i banken.

Den nye aftale om overenskomst er vedtaget ved urafstemning, og dermed er den nye overenskomst gældende frem til 31. marts 2020, hvor vi forhandler overenskomst på ny.​

Nedenfor kan du læse om ændringerne, der netop er blevet aftalt.

Generelle stigninger og  lønpulje

Generelle stigninger1. juli 20171. juli 20181. juli 2019
Fra Lokal ramme*0,25%0,25%0,25%
Tilbageløb fra systemtillæg 0,03%0,03%0,03%
I alt0,28%0,28%0,28%
Hertil lægges fra Standardoverenskomsten1,40%1,40%1,40%
I alt1,68%1,68%1,68%

 

 

Lønpulje1. juli 20171. juli 20181. juli 2019
Fra Lokal ramme*0,25%0,30%0,35%
Fra Nordea0,30%0,25%0,25%
I alt0,55%0,55%0,60%

 

*Det vil sige at de 1,65% fra overenskomstrammen til lokal forhandling blev fordelt således:

0,75% til generelle lønstigninger og 0,9% til lønpuljen.

Således er det samlede resultat for Nordea medlemmer/ansatte på i alt 6,74% mod 5,85% i Standardoverenskomsten.

Herudover har vi aftalt:

  • Specialisttillæg bliver fremover overenskomstreguleret
  • IT-ansatte får højere grænse for lønindeholdt over-/merarbejde - grænsen følger nu kontraktgrænsen, pt. DKK 785.421. Tidligere var grænsen på DKK 687.432.
  • Erstatningsfri ved oversøiske rejser i weekends og søgnehelligdage
  • Reglerne for rådighedsvagter bliver udvidet til også at omfatte dele af AML & compliance
  • Større opmærksomhed på registrering af flextid og merarbejde
  • Forbedringer for Tillidsvalgtes arbejde

 

For at få indflydelse på fremtidens arbejdsliv, har vi med Nordea aftalt at nedsætte følgende arbejdsgrupper:

Lokal Løn

Der er enighed om at etablere et projekt vedrørende opdatering af Nordeas lønsystem Lokal Løn. Projektet skal vurdere om en opdatering af det nuværende system er hensigtsmæssigt eller undersøge muligheden for en ny lønmodel. Projektet skal blandt andet forholde sig til gennemsigtighed og tillid til lønsystemet, performance samt rapportering til lønrådet.

Behov for digitale kompetencer i fremtidens Nordea            

Der etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansforbundet i Nordea og People organisationen med det formål, at skabe overblik over hvilke digitale kompetencer der efterspørges i fremtidens bank. Herunder hvorledes det kan sikres, at nuværende medarbejdere i videst muligt omfang får mulighed for at udbygge egne kompetencer i forhold til fremtidige relevante jobs. Muligheden for at arbejde fleksibelt under flere jobbeskrivelser indgår også.

Trivsel og forebyggelse

Der igangsættes et initiativ der skal videreudvikle det eksisterende arbejde med tilbagevenden efter stress, til også at omhandle forebyggelse og trivsel. Hensigten er at Nordea bliver en endnu bedre arbejdsplads der også fremadrettet bliver i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Tilbuddet skal understøtte Nordeas medarbejdere som mennesker, medarbejdere og kollegaer og dermed et holdbart arbejdsliv.

Samarbejde

Aftalerne om samarbejdsudvalg revideres og tilpasses ændringerne i Nordeas organisation.

 

VOK & STOK

Download Nordeas virksomhedsoverenskomst (pdf)

Foruden virksomhedsoverenskomsten (VOK) er du omfattet af standardoverenskomsten (STOK), som forhandles mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Download Finansforbundets standardoverenskomst (pdf)

Hvorfor to overenskomster?

Begge overenskomster er relevante for dig, der arbejder i Nordea. I virksomhedsoverenskomsten er de forhold, som gælder i Nordea beskrevet. I standardoverenskomsten er de vilkår, der gælder for hele sektoren beskrevet.