Om Finansforbundet Kreds Øst

Læs mere om Finansforbundet Kreds Østs politiske og værdibaserede grundlag.

Vision og mission

 • Vi inddrager vore tillidsmænd og medlemmer for at skabe fælles mål og synlige resultater.
 • Vi er dagsordenssættende.
 • Vi er i besiddelse af de nødvendige kompetencer og matcher omverdenens krav og forventninger.

Finansforbundet Kreds Øst er en finanskreds i Finansforbundet. Vi favner bredt med respekt for medlemmernes forskelligheder. I kontakt med tillidsmændene bringer vi holdninger og budskaber videre i det politiske system.

Værdier

Vi sætter vores egne ord på, hvad vi lægger i Finansforbundets værdier.

 • Dialog: Vi debatterer og udveksler holdninger med tillidsmænd, medlemmer og det øvrige politiske system. Dette gør vi ved brug af hjemmeside, debatfora, blad, medlemsarrangementer, virksomhedsbesøg og workshops.
 • Ansvarlighed: Vi er proaktive i tanke og handling. Vi er velforberedte og kompetente.
 • Respekt: Vi giver plads til forskellighed samt overholder aftaler og deadlines.
 • Tillid: Vi har en positiv tilgang til omverdenen og udviser empati og fortrolighed.

Politisk program

 • Finansforbundet Kreds Øst har altid medlemmernes trivsel, sundhed og det hele liv/menneske i fokus
 • Finansforbundet Kreds Østs eksistensberettigelse står og falder med dialogen med kredsens tillidsvalgte, for der igennem at tilgodese kredsens medlemmers behov og interesser
 • Finansforbundet Kreds Øst er politisk og ønsker at debattere holdninger med den øvrige omverden
 • Finansforbundet Kreds Øst vil arbejde for at gøre omverdenen bevidst om vigtigheden af uddannelsesplan, kompetenceafklaring og kompetenceudvikling
 • Finansforbundet Kreds Øst vil indsamle og videreformidle viden om forhold, der har betydning for medlemmerne ansat i og med relation til det finansielle område gennem det nordiske og europæiske finansfællesskab, så kredsens tillidsvalgte er rustet til de forandringer, der sker på det finansielle område
 • Finansforbundet Kreds Øst vil arbejde for
  • at skabe lige muligheder for karriere, gode og udviklende arbejdsvilkår, herunder lige løn for lige arbejde uanset f.eks. køn, alder, handicap eller etnisk baggrund
  • at alle medlemmer har de bedst mulige pensionsordninger
  • at kredsens virksomheder udvikler en CSR-politik og opfylder medlemmernes forskellige behov igennem deres livsforløb – livsfasepolitik.
 • Finansforbundet Kreds Øst vil holde fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer, bl.a. af hensyn til rekruttering til tillidsvalgte og kredsbestyrelsen. Vi vil arbejde for at styrke og sikre den danske model
 • Finansforbundet Kreds Øst har med sine mange IT-virksomheder en særlig forpligtigelse til at være i tæt kontakt med sine IT-tillidsmænd, med øje for de særlige vilkår for IT-medarbejderne.

Ledelsesgrundlag for formandskabet

Bestyrelsen har vedtaget dette ledelsesgrundlag for formandskabet i Finansforbundet Kreds Øst:

 • Formandskabet udviser en coachende adfærd og vil være konstruktiv sparringspartner over for kredsbestyrelse og tillidsvalgte, så alle bidrager optimalt med de ressourcer og kompetencer, de har til rådighed.
 • Formandskabet bidrager til og fastholder vejen til de fælles mål.
 • Formandskabet sikrer, at alle har medejerskab til overordnede fælles beslutninger, hvilket blandt andet vil blive praktiseret ved udbredt uddelegering, koordinering og opfølgning af opgaver og ansvar.
 • Formandskabet følger op på, at opgaver bliver løst, og at alle tager ansvar for egne opgaver.
 • Formandskabet forpligter sig til at gribe ind, hvis tingene ikke fungerer.
 • Formandskabet sikrer løbende kompetenceudvikling af bestyrelsen, hvilket bl.a. sker ved konsekvent brug af BUS-samtaler (BestyrelsesUdviklingsSamtaler) og uddannelsesplaner.
 • Formandskabet sikrer løbende, at kredsen følger Finansforbundets og kredsens eget vedtagne værdigrundlag samt mission og vision, spilleregler og Union Governance.

Deltagere i ansvars- og funktionsområder

Formandskab

 • Pia Beck Stæhr – formand
 • Niels Ellegaard – næstformand

Finansforbundets hovedbestyrelse (HB)

 • Pia Beck Stæhr
 • Niels Ellegaard

Bæredygtighed og branche

 • Kenneth Samuelsen
 • Susan Broager
 • Pia Beck Stæhr (udpeget af hovedbestyrelsen)

Digitalisering og arbejdsplads

 • Kim Frederiksen
 • René Paludan
 • Niels Ellegaard (udpeget af hovedbestyrelsen)

Arbejdsliv og trivsel

 • Birgitte Abildgaard
 • Helle Rank

Work Life Investment

 • René Paludan
 • Helle Rank

Kommunikation, branding og markedsføring

 • Birgitte Abildgaard
 • Susan Broager
 • Barbara Schrøder

IT-klubben

 • Kim Frederiksen

Økonomiansvarlig

 • Helle Rank

Kommunikation, blad, hjemmeside og Facebook

 • Kenneth Samuelsen
 • Birgitte Abildgaard
 • Barbara Schrøder

Hvervning af nye medlemmer

 • Susan Broager (ansvarlig)

Kontakt til kredsens virksomheder

 • Susan Broager og Barbara Schrøder (ansvarlige)
 • Hele kredsbestyrelsen