Finansforbundets arbejdsstruktur

Landsmødet beslutter, hvilke politiske indsatsområder Finansforbundet skal arbejde med. Finansforbundets hovedbestyrelse nedsætter herefter ansvarsområder, udvalg m.m., som skal sikre, at indsatsområderne bliver realiseret.

Hos Finansforbundet tror vi på det holdbare arbejdsliv. Det gør vi med fællesskabet som fundament for at skabe en sund og bæredygtig udvikling af det finansielle område - med mennesket i centrum.

Opgaven skal løses i samarbejde og i partnerskaber med virksomhederne på det finansielle område og med andre relevante aktører, der kan skabe værdi og mening for medlemmerne.

Vi skal bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund og et finansielt område med bæredygtige virksomhedsstrategier, transparens og en høj etik, der tager ansvar for at skabe værdi og ikke kun afkast til ejerne. Virksomhederne skal levere noget tilbage til samfundet og have en CSR-politik, så man tager ansvar for sin forretning uanset hvor, den er placeret.

Vi ser ind i et arbejdsliv i forandring, i en digital fremtid og i et Finansforbund i udvikling.

Det er inden for disse områder, at vi vil prioritere vore indsatser.

Finansforbundets prioriterede politiske indsatsområder 2017-2020

Åbn alle

Et arbejdsliv i forandring

Det finansielle område er i disse år i voldsom forandring. Mange funktioner ændres, andre forsvinder eller flytter andre steder hen. Anderledes job vokser frem både i og med berøring til den etablerede branche. Ændrede beskæftigelsesformer fylder mere og mere.

Fortsat kompetenceudvikling, omstillingsparathed og fleksibilitet bliver afgørende faktorer i et arbejdsliv i forandring. Det kræver organisatorisk modstandsdygtige virksomheder, der arbejder med meningsfuldhed, retning, trivsel og ansvar.

Vi skal understøtte medlemmerne i deres fortsatte kompetenceudvikling, og dette kan i flere tilfælde ske via aftaler om partnerskaber i bred forstand.

Medlemmerne skal opleve, at de har en plads på et foranderligt arbejdsmarked i de livsfaser og livssituationer, de befinder sig i.

Derfor vil vi arbejde for:

 • i bred forstand at gøre overenskomsterne mere fleksible, men hvor der fortsat er tryghed og udviklingsmuligheder indbygget
 • at alle medlemmer understøttes i at træffe aktive valg ift. livslang kompetenceudvikling – og sikre at medlemmerne får mulighed for at vælge at være en del af forandringerne
 • at den enkelte fortsat kan udvikle sig gennem Finansforbundet, virksomheden og det offentlige uddannelsessystem – og at der fortsat er fokus på et fælles mindset om vigtigheden af work life investment
 • at virksomhederne og forbundet har en fælles opgave i at styrke medlemmernes trivsel og stolthed af deres arbejdsplads
 • at lederne får rammer og støtte til at drive ledelse, der er med til at fremme vækst og trivsel

Den digitale fremtid

Digitaliseringen forandrer vores verden, og virksomhederne får flere muligheder for, hvor og hvordan opgaver skal udføres. Det betyder, at Finansforbundet skal have et stærkt fokus på den stigende internationalisering.

Digitaliseringen skal skabe nye arbejdspladser, mere vækst og nye kompetencer til alle, der på forskellig vis skal fungere i en digital verden. Digitaliseringen skal ikke alene ses som automatisering og afvikling, men også som en mulighed.

Medlemmerne skal opleve at være rustet til en fremtid i en digitaliseret verden.

Derfor vil vi arbejde for:

 • At virksomhederne på det finansielle område udnytter de digitale muligheder og prioriterer innovation, jobskabelse og vækst.
 • At vi – i samspil med virksomhederne – udvikler vores medlemmers digitale kompetencer som en del af vejen til et holdbart arbejdsliv på fremtidens arbejdsmarked.
 • At retten for alle til at organisere sig og indgå kollektive aftaler udvikles i en tid med stigende global arbejdsdeling, relocation og outsourcing
 • At reguleringen er tilpasset forskellige virksomhedstyper på et digitalt og internationalt finansielt område

Finansforbundet i udvikling

Nye typer virksomheder og medarbejdere i det finansielle område tænker anderledes omkring arbejdslivet. Den udvikling stiller nye og ændrede krav til Finansforbundet.

Vi skal fastholde og udvikle vores legitimitet som fagforening gennem en høj medlemstilfredshed, en udbygget hverveindsats, sikring af en høj organisationsprocent og tidssvarende medlemstilbud og services.

Vi skal udnytte vores kollektive tænkning samtidig med, at vi giver plads til den individualitet, som den nye virkelighed kræver. Vi skal levere, hvad medlemmerne har brug for i netop deres arbejdsliv.

Finansforbundet skal undergå en digital transformation, der skal føre os frem i førerfeltet inden for digitalisering.

Medlemmerne skal opleve, at de er medlemmer af Danmarks bedste fagforening.

Derfor vil vi arbejde for:

 • en styrket dialog med og involvering af det enkelte medlem, så medlemmet kan være med til at udvikle fremtidens Finansforbund.
 • at udvikle og understøtte nuværende og fremtidige tillidsvalgte – også med en individuel tilgang - så de både kan være strategiske samarbejdspartnere over for virksomhederne og værne om medlemmernes rettigheder.
 • at udvikle vores brand, så både nuværende og potentielle medlemmer og beslutningstagere ser os som attraktive samarbejdspartnere.
 • at vi udvikler det tværnationale faglige arbejde og matcher den internationalisering, der sker inden for vores område
 • at indgå i alliancer og partnerskaber, der skaber merværdi for vores medlemmer.
 • at medlemmerne til stadighed oplever Finansforbundet som en relevant, målrettet og digital fagforening

 

​   

Finansforbundets ansvarsområder 2017-2020

Åbn alle

Kommissorium for ansvarsområderne

Der er nedsat fem ansvarsområder, som skal medvirke til opfyldelsen af de prioriterede politiske indsatsområder.

Kommissorium og sammensætning for ansvarsområder 2017-2020 (pdf)

Bæredygtighed og branche

Politisk ansvarlige for arbejdet i ansvarsområdet:

 • Ansvarlig i formandskab: næstformand Michael Budolfsen
 • Politisk ansvarlig: Pia Beck Stæhr, Kreds Øst
 • Politisk team: Jakob Thorgaard, Kreds Vest

Digitalisering og arbejdsplads

Politisk ansvarlige for arbejdet i ansvarsområdet:

 • Ansvarlig i formandskab: næstformand Steen Lund Olsen
 • Politisk ansvarlig: Jarl Oxlund, Sydbank Kreds
 • Politisk team: Kirsten Ebbe Brich, Danske Kreds og Niels Jørgen Ellegaard, Kreds Øst

Arbejdsliv og trivsel

Politisk ansvarlige for arbejdet i ansvarsområdet:

 • Ansvarlig i formandskab: næstformand Michael Budolfsen
 • Politisk ansvarlig:
 • Politisk team: Jannie Skovsen, Spar Nord Kreds og Kim Holmer, Sydbank Kreds

Work Life Investment

Politisk ansvarlige for arbejdet i ansvarsområdet:

 • Ansvarlig i formandskab: formand Kent Petersen
 • Politisk ansvarlig: Gitte Vigsø, Kreds Vest
 • Politisk team: Jannie Skovsen, Spar Nord Kreds og Marianne Lillevang, Jyske Bank Kreds

Kommunikation, branding og markedsføring

Politisk ansvarlige for arbejdet i ansvarsområdet:

 • Ansvarlig i formandskab: næstformand Steen Lund Olsen
 • Politisk ansvarlig: Carsten Nielsen, Assurandør Kredsen
 • Politisk team: Kristina Andersen, NYKREDS og Dorrit Brandt, Kreds Nordea
​            

Finansforbundets udvalg m.m. 2017-2020

Åbn alle

Overenskomstudvalg

Kommissorium for Overenskomstudvalget (pdf)

Ansvarlig i formandskabet:

 • Formand Kent Petersen

Sammensætning i øvrigt:

 • Næstformand Michael Budolfsen, næstformand Steen Lund Olsen, Kirsten Ebbe Brich, Marianne Lillevang, Kristina Andersen, Jacob Thorgaard, Carsten Nielsen

Økonomiudvalg

Kommissorium for Økonomiudvalget (pdf)

Ansvarlig i formandskabet:

 • Næstformand Michael Budolfsen

Sammensætning i øvrigt:

 • Formand Kent Petersen, næstformand Steen Lund Olsen, Jakob Thorgaard, Niels Jørgen Ellegaard og Jannie Skovsen

Internationalt udvalg

Kommissorium for Internationalt udvalg (pdf)

Ansvarlig i formandskabet:

 • Næstformand Michael Budolfsen

Sammensætning i øvrigt:

 • Formand Kent Petersen, næstformand Steen Lund Olsen, Kirsten Ebbe Brich, Frank Olsen og Helle Rank

IT-klubben

Kommissorium for IT-klubben (pdf)

Ansvarlig i formandskabet:

 • Næstformand Steen Lund Olsen

Ansvarlig i hovedbestyrelsen:

 • Kirsten Ebbe Brich

Fokusgrupper med direkte relation til medlemmerne

Fokusgruppe for service/teknikere og betjente

Kontaktperson: Evy Grønvall, eg@finansforbundet.dk

 

Fokusgruppe for ledere

Kontaktperson: Lone Petersen, lp@finansforbundet.dk

 

Fokusgruppe for seniorer

Kontaktperson: Linda Kabels, lka@finansforbundet.dk

Finansforbundets persondatapolitik

Læs mere