Vil du klage over Finansforbundet?

Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du, at din tillidsmand eller kreds ikke har givet dig en korrekt rådgivning?

​Som medlem af Finansforbundet kan du klage over rådgivning og sagsbehandling relateret til dit ansættelsesforhold.

Klagen behandles først internt i Finansforbundet. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen her, kan du få din klage bedømt af Finansforbundets eksterne klageinstans.

Klager behandles på grundlag af lovgivning, overenskomster, Finansforbundets regler for god sagsbehandlingsskik og Finansforbundets vedtægter.

Hvis du ønsker at klage, skal du følge nedenstående klagevejledning.

 

Klagevejledning

Åbn alle

Sådan klager du

Klagen skal være skriftlig, have tydelig afsender, og det skal klart fremgå, at der er tale om en klage og hvem du klager over.

Klagen skal indgives inden for et år efter at din sag er afsluttet, da Finansforbundets interne og eksterne klageinstans ikke er forpligtet til at behandle klager, der indgives mere end et år efter en sag er afsluttet, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Send din klage til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Klageinstansen eller via mail: post@finansforbundet.dk.

Du modtager en skriftlig kvittering på, at din klage er modtaget.

Sådan behandles din klage

Når du klager over en tillidsmand, sagsbehandler i din kreds eller en sagsbehandler i Finansforbundet, vil du få et svar på din klage fra den du klager over (a). Er du ikke tilfreds med svaret, kan du klage videre til Finansforbundets Overenskomstudvalg (b). Hvis du ikke er tilfreds med Overenskomstudvalgets afgørelse, kan du klage over den til Finansforbundets eksterne klageinstans (c).

a) Når Finansforbundet modtager din klage fremlægges den for den tillidsmand, sagsbehandler i kredsen eller sagsbehandler i Finansforbundet, der har behandlet eller rådgivet dig i sagen. Du modtager et skriftligt svar på din klage. Svaret sendes så vidt muligt til dig indenfor 8 uger fra klagen er modtaget.

b) Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage over svaret til Finansforbundets Overenskomstudvalg.

Din klage over svaret skal sendes skriftligt til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Klageinstansen eller via mail: post@finansforbundet.dk.

Du skal sende din klage over svaret senest tre måneder efter du modtog svaret, da Finansforbundets Overenskomstudvalg ikke er forpligtet til at behandle en klage over et svar, mere end tre måneder efter svaret er modtaget, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Overenskomstudvalget træffer så vidt muligt en afgørelse indenfor 8 uger efter din klage over svaret er modtaget. Når Overenskomstudvalget har truffet afgørelse, sendes den til dig og dem du har klaget over.

c) Overenskomstudvalgets afgørelse kan indbringes for Finansforbundets eksterne klageinstans, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen.

Din klage over Overenskomstudvalgets afgørelse skal sendes skriftligt til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K, att.: Den eksterne klageinstans eller via mail: post@finansforbundet.dk.

Du skal sende din klage senest tre måneder efter du modtog afgørelsen, da Finansforbundets eksterne klageinstans ikke er forpligtet til at behandle en klage over en afgørelse, mere end tre måneder efter svaret er modtaget, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Den eksterne klageinstans er en advokat med speciale inden for arbejdsret. Den eksterne klageinstans behandler sagen uafhængigt af Finansforbundet.

Den eksterne klageinstans forelægger sagen for de implicerede parter og beder om en udtalelse i sagen. Du modtager en kopi af denne høring og udtalelse. Du har herefter inden for en kort tidsfrist mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.

Den eksterne klageinstans kan indhente flere oplysninger om sagen. Du bliver orienteret, hvis den eksterne klageinstans finder nye oplysninger af betydning for afgørelsen, og du får mulighed for at komme med bemærkninger.

Den eksterne klageinstans træffer så vidt muligt afgørelse i sagen indenfor 8 uger. Afgørelsen sendes til dig og dem, der er blevet klaget over.

Afgørelsen fra den eksterne klageinstans er vejledende for Finansforbundet.

Hvilke afgørelser kan klageinstansen træffe?

Finansforbundets interne og eksterne klageinstans behandler klager over rådgivning og sagsbehandling vedrørende ansættelsesforhold.

Klageinstansen kan ikke behandle:

  • klager af politisk karakter, herunder vedrørende Finansforbundets almindelige virke, f.eks. overenskomstforhandlinger og andre forhandlinger om generelle, kollektive ansættelsesvilkår.
  • klager vedrørende Finansforbundets medlemstilbud, herunder f.eks. feriehusudlejning, forsikringer m.v.
  • sager, der vedrører FTFa.

Klageinstansen har mulighed for at træffe tre typer af afgørelser:

  • Intet grundlag for at udtale kritik
  • At udtale kritik
  • Økonomisk erstatning