Magasinet Finans

Beskæftigelse

Finanssektoren tæller i dag omkring 12 procent færre ansatte end før finanskrisen satte ind, og der er ikke udsigt til, at beskæftigelsen vil nå det samme niveau som i 2008. Frem mod 2025 skønner Finansforbundet, at der kan blive skabt 10.000 flere job inden for fintechområdet.

JOBBENE SIVER UD AF SEKTOREN

Siden krisen satte ind, er der forsvundet tusindvis af job i finanssektoren. I pengeinstitutterne alene er hver femte ansatte forsvundet. Faldet skyldes blandt andet filiallukninger og effektivisering, og på trods af at vi efter alt at dømme har overstået de værste nedskæringer, skal man ikke forvente, at beskæftigelsen vil stige i fremtiden

Af Mads Due Anker

Beskæftigelsen falder fortsat i finanssektoren, og det står i skarp kontrast til det generelle danske arbejdsmarked, hvor der for perioden 2015-2017 ventes at blive skabt i omegnen af 85.000 job, hvis man skal tro LO's beregninger i organisationens økonomiske rapport "Øje på beskæftigelsen". De nye job forudses næsten udelukkende at komme i den private sektor og især i de private serviceerhverv. Dermed burde vi have overstået de værste efterskælv fra krisen. Men billedet ser anderledes ud for finanssektoren, der som det eneste område af den private sektor ikke har oplevet fremgang i beskæftigelsen de senere år.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik tæller finanssektoren omkring 12 procent færre ansatte i dag, end det var tilfældet, før finanskrisen satte ind. Således beskæftigede sektoren 81.867 ansatte i 2008 mod 72.448 i 2015. Kigger man specifikt på de forskellige dele af sektoren, bliver billedet mere dystert, for her viser det sig, at pengeinstitutterne står for langt størstedelen af beskæftigelsesfaldet. I 2008 arbejdede 45.963 i pengeinstitutterne, og ved seneste opgørelse for 2015 var der 36.087 ansatte.

"Ser man på området for forsikring og pension, har der nærmest været en stigende beskæftigelse siden 2008, mens realkreditområdet har haft en ret stabil beskæftigelse. Hele det fald, der har været i den samlede finansielle sektor, ligger derimod inden for pengeinstitutterne, hvor beskæftigelsen er faldet med 21 procent. Så nedgangen er mere markant for pengeinstitutterne", forklarer Klaus Mosekjær Madsen, der er økonom i Finansforbundet.

 

Faldet fortsætter

Finanssektoren er under forandring på mange forskellige områder. Digitalisering, omkostningsbesparelser og fusioner har været med til at sætte dagsordenen de senere år med et fald i beskæftigelsen i sektoren til følge. Den udvikling ser ud til at fortsætte, hvis man skeler til Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) seneste beskæftigelsesundersøgelse, hvor det forlyder, at "faldet i finansbeskæftigelsen fortsætter i det kommende år. De største fald forventes i penge- og realkreditinstitutter". Klaus Mosekjær Madsen peger på filiallukninger som den største kilde til beskæftigelsesfaldet.

 

"Hvis man skal forsøge at forklare nedgangen i beskæftigelsen, er det åbenlyst at pege på udviklingen i antallet af filialer, der er faldet markant. Et tilsvarende fald har der været inden for antallet af pengeinstitutter.

 

Man kan ikke sætte direkte lighedstegn mellem de to tendenser, men de har udviklet sig meget identisk. Det led, som er det mest arbejdskraftintensive, er blevet erstattet af en masse former for it-funktioner", siger han.

"Vi så også tendensen ved Nordeas præsentation af deres årsregnskab. Her nævnte de, at Nordea i det kommende år afsætter to milliarder euro til omstruktureringsomkostninger til netop at etablere sig som en digital bank. Nordea er allerede oppe på, at hvert syvende kundemøde foregår digitalt. Det er en udvikling, de ønsker at fortsætte og fremme. Og det vil betyde lukning af filialer til fordel for it og tekniske løsninger, som vil føre til en reduktion af medarbejdere, men også et skift i typen af medarbejdere", pointerer Klaus Mosekjær Madsen.

 

Nye ansigter i sektoren

Sammensætningen af medarbejdere forandrer sig nemlig, i takt med at forretningsområder og strategier ændres. Særligt påfaldende er antallet af ansatte, der arbejder med områder som analyse, udvikling og policy, steget markant. 56 procent er antallet af stillinger steget med, fra 1.509 i 2010 til 2.359 i 2015, viser FA's seneste opgørelse over lønsummen.

Samtlige øvrige stillingskategorier har oplevet et fald med kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter som det område, der skiller sig ud. I 2010 var der 2.367 ansatte, hvilket faldt med 50 procent til 1.165 i 2015.

De klassiske bankrådgivere er der også blevet færre af. Antallet af privatkunderådgivere faldt fra 9.533 i 2010 til 8.048 i 2015, mens erhvervsrådgiverne oplevede et mindre faldt fra 3.280 i 2010 til 3.157 i 2015, hvilket svarer til henholdsvis 15,6 og 3,8 procent.   

"Den generelle tendens, når man kigger på de største institutter, er, at de har haft stigende resultater på bundlinjen, men de tjener færre penge på renteindtægter, lidt flere på gebyrindtægter, men samlet set har de et fald på indtægtssiden. De formår dog at reducere deres omkostninger – og det er mere, end de taber på indtægtssiden. Når det er sagt, tror jeg, at de helt store reduktioner er overstået til fordel for en mere flydende udvikling", siger Klaus Mosekjær Madsen.

 

Eftertragtede kompetencer

Mens finanssektoren har et mindsket behov for den gode gamle bankmand, er der bud fra andre kanter. For bankansattes kompetencer er eftertragtede uden for sektoren, fortæller Søren Stig Andersen, der er job- og karrierecoach i a-kassen FTF-A. Han står blandt andet for rådgivningsforløb med medlemmer, hvor de får hjælp til at kortlægge, hvad det er, de kan. For som regel kan de alt muligt andet og meget mere end det, der ligger i lige præcis deres tidligere stilling. Men de er ikke altid klar over det, oplever han.

"Mange af dem, der har haft de mere traditionelle stillinger i finanssektoren, kan have rigtig svært ved at finde et job i samme skuffe, hvis de bliver ledige, for det findes nærmest ikke, da de fleste banker går samme vej og skærer ned på antallet af netop den type ansatte.

 

Bankfolk er nogle af de mest loyale mennesker i hele kongeriget. De har ofte været i samme virksomhed i hele deres liv, indtil de så pludselig bliver bedt om at finde et andet arbejde. Det kan godt være et chok for dem", siger Søren Stig Andersen.

 

"Flere af dem vil gerne prøve noget nyt, men kan samtidig føle, at det er svært at gå ud og præsentere sig selv, hvis de synes, jobbet er lidt anderledes end det, de er vant til. Der er vores samtaler med dem vigtige, så vi kan fokusere på det, de er gode til, og få det frem i lyset, der kan bruges i andre typer job og i andre brancher", siger han og giver nogle eksempler på, hvilke kompetencer de finansansatte værdsættes for.

"De er jo verdensmestre i kundebetjening og gode til at opnå tillid hos kunderne. Det kan jo bruges i mange slags job. Bankfolk er vant til at forvalte andre menneskers værdier, nogle, der har ordenssans og sans for de administrative arbejdsgange. Det bliver påskønnet mange steder".

 

Ejendomssektoren kalder

Ifølge Søren Stig Andersen får halvdelen af de ledige finansfolk arbejde i finanssektoren. Blandt den anden halvdel, der får job uden for sektoren, er der medlemmer, der er blevet ansat som eksempelvis administrativ medarbejder i et boligselskab, analysemedarbejder i DSB, lægesekretær og sågar enkelte, der er blevet omskolet til at blive buschauffør.

FTF-A har blandt mange andre et samarbejde med ejendomssektoren. Herfra lyder meldingen, at man er meget glade for folk fra finanssektoren.

"Man skal dog være klar på at starte fuldstændig forfra som den nye i firmaet. Det kan godt være svært, hvis man har over 30 års anciennitet og har været vant til at håndtere store kunder og store lånesager", fortæller Søren Stig Andersen, der godt kunne ønske sig, at medarbejdere og arbejdsgivere tænkte mere på kompetenceudvikling.

"Vi møder en del medlemmer, hvor vi godt kan tænke, at de burde have haft noget fokus på kompetenceudvikling i karrieren, og at de har siddet med den samme funktion meget af tiden", siger Søren Stig Andersen.

 

Fintech kan give et løft

De nye jobfunktioner, der kan være svære at opkvalificere sig til, finder man for eksempel inden for it-udvikling. For mens sektoren i stor stil har sagt farvel til den traditionelle bankmand, er der kommet nye profiler til. De finansielle teknologiske løsninger, også kaldet fintech, er i kraftig fremmarch, og det betyder et goddag til en række nye medarbejdere i sektoren, der kommer med helt nye it-kompetencer.

I dag er omkring 14.000 mennesker beskæftiget inden for fintechområdet, hvoraf størstedelen af dem er indeholdt i de samlede beskæftigelsestal for sektoren, da de arbejder direkte i pengeinstitutterne eller i datacentre. De 14.000 forventes imidlertid at blive til mange flere de kommende år.

"Vores skøn er, at der frem mod år 2025 kan blive skabt 10.000 flere job inden for fintechområdet. Frem mod 2020 vurderer vi en fremgang på 6.500 ansatte, hvor 5.000 af dem ventes at komme hos de allerede eksisterende fintechvirksomheder, mens de øvrige 1.500 job forventes at have rod i nye", siger Klaus Mosekjær Madsen.

​             

Finansforbundet vil understøtte medlemmerne til at styrke deres værdi på arbejdsmarkedet og medvirke til at skabe nye job inden for fintech

"I 2008 brager det hele fuldstændig sammen, hvor vi går fra at være et meget lukrativt område med efterspørgsel på arbejdskraft til lige pludselig at være et område, hvor krise og et forsøg på krisestyring buldrer ind over os. Omkostningstilpasninger på grund af dårlige regnskaber, store tab og hensættelser medfører, at en enorm mængde arbejdspladser forsvinder".

Sådan beskriver Finansforbundets formand, Kent Petersen, den skillelinje, der opstår med finanskrisens udbrud. Fra da af dannes der en ny virkelighed, og parametrene for at drive finansiel virksomhed ændres. Ifølge Kent Petersen blandt andet på grund af en regulering, der sætter branchen i en spændetrøje.

 

Kent Petersen

"Men også, fordi der i 2008 begynder at komme fart på digitaliseringen, der sker som følge af det herskende omkostningspres og nulrentemiljø. De kan kun honoreres ved enten en massiv omkostningstilpasning eller ved at investere i digitalisering. Så efter at virksomhederne har skåret til og tilpasset forretningen, fokuseres der på, hvordan man kan udvikle sig. Derfor kommer denne massive investering i digitalisering", siger han.

 

Kigger i krystalkuglen

Fra 2014 begynder man at se fremad i virksomhederne og fokusere på fremtiden, mener Kent Petersen. Det, man ser, er i flere tilfælde en ny måde at drive finansiel virksomhed på, hvor den infrastruktur, vi kender i dag, kan være fuldstændig forandret. 

"Det er selvfølgelig en udfordring, at digitaliseringen medfører en lavere efterspørgsel på arbejdskraft, og det betyder desværre, at der er en række af vores medlemmer, der risikerer at miste deres arbejde, hvis det ikke via vores Worklife Investment Universe lykkes at gøre dem klar til at håndtere den forandring, der kommer".

"Vores modsvar til den her udvikling er, at vi går ind og understøtter vores medlemmer, sådan at de kan håndtere den verden og den udvikling, de befinder sig i. Dernæst begynder vi at tage den nye virkelighed til os ved at etablere et iværksættermiljø i Copenhagen Fintech Hub, hvor vi får nye fintechvirksomheder til at fungere, vokse og udvikle sig. Tanken med det er at skabe en fintechklynge i København, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil lykkes, for ressourcerne og viljen er til stede. Dermed får vi også en krystalkugle, hvor vi kan se, hvilken type virksomheder der dukker op, og hvad det er for en fremtidig branche, vi kigger ind i. Det betyder, at vi kan gå tilbage til vores Worklife Investment Universe og sige: Det er dér, vi skal bevæge os hen. Det er de kompetencer, der er attraktive for vores medlemmer at udvikle".

Dansk økonomi har gennem det seneste par år været i jævn fremgang med moderat vækst. Det ser ud til at fortsætte, og med det stiger beskæftigelsen. Dog skal vi ikke underprioritere uddannelse, hvis vi vil holde fast i væksten, lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Af Mads Due Anker

Det ser umiddelbart lyst ud for dansk økonomi. Siden sommeren 2013 er beskæftigelsen øget med omkring 50.000 personer, og de næste år vil den udvikling fortsætte. De Økonomiske Råd, dem, man i daglig tale kalder de økonomiske vismænd, regner med, at beskæftigelsen stiger med knap 70.000 personer fra 2015 til 2017. LO er mere optimistiske i deres rapport "Øje på beskæftigelsen" fra november sidste år. Her skønner de, at der skabes omkring 85.000 nye job i samme periode. I De Økonomiske Råds fremskrivninger stiger beskæftigelsen fra 2015 til 2025 med cirka 250.000 personer.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted peger på, at stigningen i beskæftigelsen blandt andet kan ses som et tegn på, at virksomhederne er klar til opsvinget.

"Hvis man ser på væksttallene, berettiger de egentlig ikke til så stor en jobvækst, som vi ser i øjeblikket. Når det alligevel er tilfældet, kan det skyldes, at virksomhederne gerne vil være parate til, at et opsving virkelig indtræffer. I kølvandet på snakken om flaskehalse på det danske arbejdsmarked er der nok flere, der er bange for at stå og mangle arbejdskraft. Men det understreger også, at vi står ved et afgørende punkt, hvor vi skal til at se, at der for alvor kommer gang i hjulene, for ellers vil vi ikke blive ved med at opleve de pæne stigninger, vi ser i beskæftigelsen i øjeblikket", siger han.

"Der er tegn på, at det private forbrug er ved at komme op i omdrejninger. Det er ikke prangende, men dog noget, der minder om normale vækstrater. Det tror jeg er et meget godt tegn på, at vi er på vej ud af krisen", siger Erik Bjørsted.

 

Udlandet spøger

"Vækstudsigterne for international økonomi er overordnet set positive. Risikoen for en mere udtalt opbremsning i global økonomi er steget, ikke mindst som følge af den forøgede usikkerhed om, hvorvidt kinesisk økonomi står over for et mere markant fald i væksten. Den internationale økonomi understøttes dog af den lave oliepris og den lempelige pengepolitik i euroområdet og USA. Disse forhold ventes at bidrage til, at væksten i international økonomi tager til", skriver de økonomiske vismænd i deres rapport.

Erik Bjørsted er stort set enig, men bekymrer sig om euroområdet.

"Europa og specielt euroområdet har været hårdt ramt af krisen, og det er en afgørende vækstfaktor for Danmark, da det indbefatter vores nærmeste samhandelspartnere. Man har været ramt af gældsproblematikken i Sydeuropa, samtidig med at man har ført en meget stram finanspolitik – især i Tyskland, hvor man har været meget tilbageholdende med at bruge penge på offentlige investeringer", fortæller han.

"Netop Tyskland skal helst være driveren i eurozonen, men fremstår ikke i særlig god form. De har et stort aldringsproblem, de ikke har taget hånd om endnu, i modsætning til hvad vi har gjort herhjemme. Det kommer til at påvirke den tyske økonomi. Og så er der en historisk høj ledighed i eurozonen. Det hæmmer også vækstmulighederne".

Kinas økonomi er en usikker faktor, der potentielt set kan ramme økonomier som Tyskland og dele af eurozonen, mener Erik Bjørsted. Til gengæld er USA i bedring.

"Jeg synes jo, at USA har gjort det mere rigtigt end Europa. De har pumpet penge ud i systemet via deres centralbank, ført en relativt ekspansiv finanspolitik, og de har gjort et fornuftigt indhug i køen af arbejdsløse", siger han.     

 

Uddannelse er essentielt

Fremskrivninger, der viser, at vi er på vej op i gear igen, er selvsagt positivt. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene, og vi bør rette fokus på uddannelsesniveauet, mener Erik Bjørsted.

"Den gode nyhed er, at vi har tilstrækkelig arbejdskraft til, at økonomien kan vokse, fordi vi har øget arbejdsudbuddet ved at gennemføre en række reformer. Men der er en ubekendt. For matcher de kompetencer, virksomhederne har behov for, med det, der kommer ud af de forskellige uddannelsesinstitutioner? Vores fremskrivninger viser, at vi kan komme til at mangle faglært arbejdskraft samt personer med korte og mellemlange uddannelser. Innovation og evnen til at tage ny teknologi til os kræver også en veluddannet arbejdsstyrke. Det bør der være mere fokus på", siger han.

Drømmen om et liv på landevejene blev pludselig meget virkelig for tryghedsnarkomanen Kurt Lauridsen, da en fyreseddel fra banken og et efterfølgende tilbud om en buschaufføruddannelse kom på tale. I dag kører han en skolebus og kan ikke forestille sig at vende tilbage til den finansielle sektor igen

Af Berit Villadsen

Radiostationen er tunet ind på P4 Sjælland, når 52-årige Kurt Lauridsen fra Holbæk om morgenen sætter sig ind bag rattet i Fjordskolens nipersoners minibus for at hente børn og unge i Taastrup-området og køre dem til Fjordskolen i Holbæk, som er en skole for børn og unge med specialbehov.

Drømmen om at blive buschauffør har altid ligget latent hos Kurt Lauridsen, men der skulle en fyreseddel og et konkret tilbud om en gratis buschaufføruddannelse til, for at Kurt fik kappet navlestrengen til den finansielle sektor og realiseret sin drøm.

 

Kurt Lauridsen

"Jeg har mange gange tænkt, at det kunne være sjovt at prøve at køre en bus. Men jeg er en tryghedsnarkoman og har altid tænkt, at jobbet i banken, det kender jeg. Så jeg har aldrig turdet tage springet. Men da tilbuddet kom, var jeg ikke mange sekunder om at sige, at jeg gerne ville med", siger Kurt Lauridsen.

Kurt påbegyndte uddannelsen som buschauffør i marts 2014, godt fire måneder efter at han blev afskediget fra sit job i Danske Banks internationale afdeling, hvor han blandt andet sad med betaling af fakturaer til udenlandske banker. I maj 2014 kunne Kurt officielt kalde sig buschauffør, og en måned og et BAB-kursus senere blev han også certificeret til at måtte befordre bevægelseshæmmede.

 

Kurt bliver på landevejene

I år har Kurt Lauridsen kørt halvandet år på landevejene med Fjordskolens i alt 24 børn og unge, og han trives med livet på landevejene. Også selvom bussen ikke er en stor turistbus, men en minibus. For jobbet er meget mere end kun at køre. Kurt handler ind, giver en ekstra hånd med i undervisningen og tager gerne en eller flere elever med på tur for eksempel til Holbæk Skytteforening, hvor han er formand.

Og når børnene er med i bussen, så bliver radioen tunet ind på The Voice. Snakketøjet går i gang hos både børnene og Kurt. Dagens skolegang bliver vendt. Det samme gør store og små problemer. Og det daglige radiomix med P4 i ørerne, når han er alene, og The Voice i selskab med børnene passer ham rigtig godt. Så godt, at han ikke har planer om at vende tilbage til sektoren igen. 

"Jeg kan godt lide at snakke med børnene. Jeg er meget socialt anlagt og har altid været drevet af frivillighed og foreningslivet, og det passer mig rigtig godt, at mit arbejde og min fritidsinteresse på den måde flyder sammen. Jeg trives med livet på landevejene og timerne med både mig selv og børnene, og jeg kan sagtens se mig selv i jobbet også om 10 år".