Enighed om tilpasning af standardoverenskomsten til den nye ferielov

Finansforbundets og FA er enige om, hvordan standardoverenskomsten på en række områder skal tilpasses den nye ferielov.

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft og indfører såkaldt samtidighedsferie i Danmark. Samtidighedsferie betyder, at ferie holdes i samme takt som den optjenes. Det har betydning for standardoverenskomstens bestemmelser om ferie.

Ferieåret i den nye ferielov løber fra den 1. september til 31. august. Ferien holdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september til 31. december året efter.

Figur 1: Ny ferieordning med samtidighedsferie

Konkret er der enighed om følgende:

 • 6. ferieuge (§ 51)
  Tildeling af 6. ferieuge skal følge det nye ferieår og vil således fremover ske den 1. september – første gang 1. september 2020.

  Det betyder også, at skæringsdatoerne ved til- og fratræden i § 51, stk. 2, alle rykkes 4 måneder frem.

  Overgangsordning for den 6. ferieuge: Som en del af overgangsordningen til ny ferielov tildeles de medarbejdere, der har ret til 6. ferieuge, 1,7 feriedag 1. maj 2020 for perioden 1. maj til 31. august 2020.

  Til- og fratræden i perioden skal håndteres forholdsmæssigt.
 • Aftalemulighed for ferie (§ 52)
  Når den nye ferielov træder i kraft, vil overenskomsten fortsat indeholde aftalemulighed om ferie. Der skal alene ske en konsekvensrettelse som følge af den nye ferielov.
 • Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge (§ 53)
  Der sker alene en konsekvensrettelse.
 • Elevers ferie (§ 54)
  Der sker alene en konsekvensrettelse. Det betyder, at elever gives 25 dages ferie i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret, hvis ansættelsesforholdet er begyndt i perioden fra den 1. september til den 30. november, jf. ferielovens § 42. Ferie placeres efter lov om ferie.

  Derudover tilpasses tildelingen af ferie i § 54, stk. 1, litra b, til den nye ferielov. Det betyder, at ved ansættelse i perioden fra den 1. december til den 30. juni gives 15 dages hovedferie i hovedferieperioden og henholdsvis:

  7 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i december

  6 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i januar

  5 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i februar

  4 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i marts

  3 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i april

  2 dages ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i maj

  1 dags ferie før hovedferieperioden ved ansættelse i juni.

  Tiltræder eleven i perioden fra den 1. juli til den 31. august, optjener eleven ferie efter ferielovens almindelige bestemmelser i det pågældende ferieår.
 • Overgangsordning for elever
  Elever ansat inden 1. maj 2020 eller som ansættes i perioden 1. maj 2020 til 30.  juni 2020 gives 15 feriedage til afholdelse inden 1. september 2020. Elever ansat i perioden 1.juli til 31. august gives 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse til afholdelse inden udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Herefter tildeles samtlige elever fra 1. september 2020 ferie efter stk. 1 og 2.
 • Det særlige ferietillæg
  Hvad angår udbetalingsmønster og periodisering af beregningsgrundlaget for det særlige ferietillæg (§ 50), er parterne enige om at udskyde de eventuelle forhandlinger herom til de centrale overenskomstforhandlinger, som begynder senere i år og ventes afsluttet i 1. kvartal 2020.  
 • Fælles vejledning
  Endelig er parterne enige om at udarbejde en fælles vejledning om væsentlige dele af den nye ferielov.

Endelig godkendelse ved OK20

De ændringer, der er beskrevet ovenfor, vil indgå i overenskomstfornyelsen til foråret 2020. Derfor kan ændringerne først anses for endeligt godkendte, hvis overenskomstparternes respektive kompetente forsamlinger godkender overenskomstresultatet ved OK20.