Regler om barsel

Bliv klogere på regler og rettigheder om barsel, f.eks. varsling, løn og dagpenge under orloven eller sygdom under graviditeten. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for assurandører.

Barsel for ansatte med overenskomst
​ 

Generelt

Åbn alle

Hvordan er barselsforløbet sat sammen?

Barselsreglerne er fleksible. Noget af barslen er forbeholdt mor, og noget er forbeholdt far/medmor. Resten kan I frit fordele mellem jer. Ifølge Barselsloven har I som forældre samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge, hvad enten I er i eller uden for beskæftigelse.  

De 52 ugers barselsdagpenge fordeles mellem mor og far på denne måde:

 • Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel til mor
  Orloven starter 28 dage før forventet fødsel inklusiv terminsdato. Det påvirker ikke orlovens længde efter fødslen, hvis fødslen sker før eller efter terminsdatoen.
 • Barselsorlov - 14 uger efter fødslen til mor
  Orloven starter på kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.
 • Fædreorlov - 2 uger efter fødslen til far/medmor
  Orloven ligger i forbindelse med fødslen, men far kan efter aftale med arbejdsgiver placere ugerne på et andet tidspunkt, inden barnet bliver 14 uger. I særlige tilfælde kan far overtage mors ret til orlov i de første 14 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet pga. sygdom. Medmor er ligestillet med far i Barselsloven.
 • Forældreorlov - 32 uger efter fødslen, som forældrene kan dele
  Orloven kan holdes sammen, på skift eller i forlængelse.

Får I løn under noget af barselsorloven, skal I være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får.

Borger.dks hjemmeside kan du bl.a. se, om du opfylder kravene til at få dagpenge, og hvilket beløb du kan få udbetalt.

Hvornår skal I varsle barselsorlov?

I lovgivningen og i Finansforbundets overenskomster er der regler for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver - både før og under barselsorloven. Vi anbefaler, at du varsler skriftligt.

Frister før termin

 • 3 måneder før termin: Mor skal fortælle arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde, og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Det kan dog være en god ide at afsløre graviditet eller fertilitetsbehandling før for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse - eller under fertilitetsbehandling.
 • Senest 4 uger før orlovens start: Far skal fortælle arbejdsgiver, hvornår han forventer at holde 2-4 ugers fædreorlov.

Frister efter termin

 • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal meddele, om I ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn, samt hvornår I holder orloven.
 • Senest 8 uger efter fødslen:  
  Skal forældrene fortælle arbejdsgiver, hvor meget orlov I vil holde, hvordan I vil holde den, og om I ønsker at forlænge eller udskyde en del af orloven. I skal også fortælle, hvis I vil gøre brug af standardoverenskomstens ret til en deltidsaftale til og med uge 60 efter fødslen.

Du kan ændre orloven ved at give arbejdsgiver et nyt varsel, inden otte uger efter fødslen. Men efter de otte uger kan du som hovedregel ikke ændre på orloven, medmindre din arbejdsgiver giver sit samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I må udsætte eller forlænge orloven.

Hvor længe kan I holde barselsorlov?

Som forældre har I sammenlagt ret til 52 uger med barselsdagpenge, men I har faktisk ret til at være fraværende fra arbejdet i op til 112 uger tilsammen, hvis I er i beskæftigelse. Det betyder, at I har ret til at holde orlov i en længere periode, end I har ret til dagpenge.

Her kan I se, hvor længe I som forældre kan strække orloven:

 • Graviditetsorlov til mor - 4 uger før fødslen
 • Barselsorlov til mor - 14 uger efter fødslen
 • Fædreorlov til far - 2 uger efter fødslen
 • Forældreorlov til mor - 32 uger efter fødslen
 • Forældreorlov til far - 32 uger efter fødslen
 • Begge forældre kan desuden vælge at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger

I kan altså strække jeres orlov til 84 uger i alt, og op til 112 uger, hvis I begge forlænger forældreorloven med 14 uger. 

Hvordan kan I udskyde noget af barselsorloven?

Forældre, der er i arbejde, har mulighed for at udskyde en del af forældreorloven. I skal bare holde den udskudte orlov, inden barnet fylder 9 år, og den, der holder orloven, skal være i arbejde og opfylde kravene til at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor orloven holdes.

Der er to måder, du kan udskyde orlov på: retsbaseret og aftalebaseret. Du må gerne kombinere de to måder at udskyde orloven på.

Retsbaseret udskydelse

En af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven, der er på 32 uger. Læs om aftalebaseret udskydelse, hvis I begge ønsker at udskyde.  Du har ret til at udskyde orloven, og du behøver derfor ikke din arbejdsgivers godkendelse. Vi anbefaler dog, at du får en skriftlig bekræftelse på aftalen. Og vær opmærksom på, at det kun er én af jer, der har ret til at udskyde orlov retsbaseret.

Husk, at den, der holder orloven, skal varsle den udskudte orlov overfor arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen og 16 uger før du ønsker at holde orloven. Orloven skal holdes som én sammenhængende periode.   

Du beholder retten til den udskudte orlov, også selvom du skifter job. Det betyder, at du har garanti for at holde orloven senere, hvis du varsler den til din arbejdsgiver mindst 16 uger før, orloven starter.

Aftalebaseret udskydelse

Begge forældre kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde den på et senere tidspunkt, hvis I kan aftale det med jeres arbejdsgiver. Denne aftalemulighed gælder altså for begge forældre, men der er fortsat kun 32 ugers forældreorlov med dagpenge til deling mellem jer.

I behøver ikke at holde orloven samlet. I kan aftale at afholde den drypvis i uger, dage eller timer, hvis arbejdsgiver er med på det. Der er ingen regler for varsling af aftalebaseret udskydelse.  

Hvis du skifter job, har du ikke krav på, at din nye arbejdsgiver skal overholde aftalen.

Hvordan kan I forlænge barselsorloven?

Er du i beskæftigelse, kan du forlænge forældreorloven på 32 uger med enten 8 eller 14 uger. Er du ledig, kan du forlænge med 8 uger.

Hvis du vælger at forlænge orloven, skal du være opmærksom på, at:

 • Du skal holde orloven lige efter forældreorloven uden afbrydelser.
 • Du ikke kan kombinere forlængelse af orloven med at udskyde orloven eller med delvist at genoptage arbejdet.
 • Din arbejdsgiver ikke skal godkende forlængelsen, hvis du har givet arbejdsgiveren besked senest 8 uger efter fødslen.  

Forlængelse på nedsatte dagpenge

I får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. I kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden. Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 eller 46 uger i stedet. Du skal selv gøre Udbetaling Danmark opmærksom på, at I ønsker dagpengene for de 32 ugers forældreorlov fordelt over 40 eller 46 uger. Vær opmærksom på, at der nogle gange opstår den misforståelse, at dagpengene først skal nedsættes, når din barselsorlov med fuld løn ophører. Det er ikke korrekt, og konsekvensen kan være, at du mister penge.

Forlænger du orloven med 8 eller 14 uger, og får du som følge heraf nedsatte dagpenge, har du fortsat ret til fuld løn, hvis du er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, og hvis dagpengerefusionen til din arbejdsgiver udgør mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Brøken på 32/46 fremkommer ved, at I kan forlænge jeres forældreorlov med 8 eller 14 uger, så I kommer op på forældreorlov i 40 eller 46 uger, men hvor I stadig kun har ret til barselsdagpenge til 32 ugers forældreorlov. I den situation har I mulighed for at udstrække dagpengene for de 32 uger over 40 eller 46 uger svarende til 32/40 eller 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Overvejer I at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, er det en rigtig god ide at kontakte Finansforbundets socialrådgivere, Bente Knudsbøl på 32 66 14 56 eller Birgit Larsen på 32 66 14 38.

Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark og få nedsat dine barselsdagpenge, og det er vigtigt, at du får nedsat dagpengene fra uge 15. efter fødslen. Det skyldes, at der er økonomiske fordele forbundet med at få nedsat dagpengene fra uge 15.

Forlængelse gælder for begge forældre

Forlængelsen af barselsdagpengene har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

I skal dog begge sørge for, at jeres arbejdsgivere accepterer forlængelsen, hvis I får løn under orloven, da nedsatte barselsdagpenge betyder nedsat refusion for begge arbejdsgivere. Forlængelsen kan derfor få konsekvens for lønnen under orloven, hvis din arbejdsgiver stiller krav om fuld dagpengerefusion, før du har ret til fuld løn. Grundet forlængelsen får arbejdsgiver som sagt nedsat refusion.  

Hvis I er tvivl om reglerne, skal I kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive jer om den bedste løsning.

​   

Sygdom

Åbn alle

Må du gå til læge og jordemoder i arbejdstiden?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, når du skal til forebyggende undersøgelser i forbindelse med graviditeten.

Hvad har du ret til ved sygdom under graviditeten eller barselsorloven?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, hvis lægen dokumenterer graviditetsgener. Du har desuden ret til fravær med fuld løn tidligere end fire uger før forventet fødsel, hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb.

Orlovens længde efter fødslen bliver ikke påvirket af, om du starter din orlov tidligere end fire uger før fødslen. Hvis du føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt, påvirker det heller ikke orlovens længde efter fødslen.

Borger.dk kan du læse mere om, hvilke sygdomme og gener der kan give ret fravær med fuld løn.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospital

Du kan forlænge din barselsorlov, hvis dit barn bliver indlagt på et hospital i løbet af de første 46 uger efter fødslen. Du kan forlænge orloven med det antal dage, dit barn er indlagt, dog maks. tre måneder. Denne ret til at forlænge er dog betinget af, at du ikke genoptager arbejdet i forbindelse med, at barnet indlægges.

Vær opmærksom på, at retten til at forlænge orloven ikke gælder fædreorloven i de to uger, som han kan holde i løbet af de første 14 uger.

Hvis flere børn bliver indlagt på hospital

Hvis I får flere børn ved fødslen, og de bliver indlagt i forbindelse med fødslen, tæller udskrivelsen fra hospitalet først fra den dato, hvor det sidste barn udskrives.

Du kan højst forlænge orloven med tre måneder.

​    

Arbejde

Åbn alle

Kan jeg genoptage mit arbejde under barslen?

I kan begge genoptage arbejdet delvist under hele orloven. Mor dog først to uger efter, at barnet er født. Delvis genoptagelse betyder, at I kan genoptage arbejdet med en arbejdstid, der er kortere end den normale arbejdstid. Det betyder i princippet, at du kan genoptage arbejdet med op til 36 timer, hvis du arbejder 37 timer.

Du kan genoptage arbejdet med eller uden forlængelse af orloven.

Du har pligt til at dokumentere over for Udbetaling Danmark, at du har indgået en aftale om at forlænge orlovsperioden. Vi anbefaler, at du gør det skriftlig.

Eksempel:

Hvis du f.eks. vil bruge de sidste syv ugers orlov til at genoptage arbejdet delvist. Du er fuldtidsansat på 37 timer om ugen og aftaler med din arbejdsgiver, at du arbejder 30 timer og holder orlov i syv timer om ugen i de syv uger. Syv ugers orlov svarer til 259 timer. Det betyder, at du i 37 uger kan arbejde 30 timer og holde orlov i syv timer.  

 • Med forlængelse: Du forlænger orloven med den tid, du genoptager arbejdet. Hvis du forlænger din orlov ved delvist at genoptage arbejdet, skal du aftale det med din arbejdsgiver.
 • Uden forlængelse: Du kan forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet uden at forlænge din orlov. Du skal dog være opmærksom på, at du mister dagpengeretten for de dage, du arbejder. Kommunen udbetaler dagpenge for de timer, du holder orlov. Du kan kun få barselsdagpenge, hvis dit fravær er mindst 20 procent af den ugentlige arbejdstid, før du begynder orloven.

Kan jeg gå på deltid under min barselsorlov?

Hvis du er omfattet reglerne i Standardoverenskomsten eller en række af Finansforbundets øvrige overenskomster, har du ret til deltidsansættelse til og med uge 60 efter fødslen.

Hvis I ved lokal forhandling ikke kan blive enige om arbejdstidsnedsættelsen, har du ret til at blive ansat på halv tid i perioden. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til deltidsansættelse, så skal du fortælle det til din arbejdsgiver seneste 8 uger efter fødslen. Virksomheden betaler såvel medarbejderens som virksomhedens normale pensionsbidrag i perioden.

Eksempel på deltidsansættelse:

En mor ansat i Spar Nord ønsker at holde barselsorlov med fuld løn til og med uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 60, ønsker hun en deltidsansættelse, mens hendes mand samtidig holder barselsorlov på dagpenge i 20 uger fra uge 27. Hvis hun ikke kan blive enige med Spar Nord har hun ret til en deltidsansættelse på halv tid i perioden, ligesom hun har ret til sit fulde pensionsbidrag i perioden.

Har jeg ret til samme stilling efter min barselsorlov?

I har som forældre begge ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for jer. I har også ret til enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som I ville have været berettiget til uden jeres fravær.

Din arbejdsgiver må ikke ændre din stilling væsentligt, imens du er på barsel. Sker det alligevel, kan det sidestilles med en opsigelse fra din arbejdsgiver. Oplever du at din stilling ændres, mens du er på barsel skal du kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning. 

Ved opsigelse pga. barsel gælder der særlige beskyttelsesregler i Ligebehandlingsloven. 

Kan jeg deltage i uddannelse under min barsel?

Du må gerne deltage i uddannelse og undervisning under din barselsorlov, uden at det påvirker barselsdagpengene.
​    

Løn

Åbn alle

Hvor længe får du løn under barselsorloven?

Om og hvor meget løn du er berettiget til under din barselsorlov afhænger af, hvilke barselsvilkår der er aftalt eller fastsat på din arbejdsplads. Finansforbundets overenskomster giver ret til fuld løn under dele af barselsorloven.

Hvis du er funktionær og ansat i en virksomhed uden overenskomst eller uden barselsregler, er du omfattet af barselsvilkårene i funktionærloven. Funktionærloven giver mor ret til halv løn i op til 18 uger (4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen) samt forældreorlov med barselsdagpenge, mens far har ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge i forbindelse med fødslen og forældreorlov med barselsdagpenge.

Eksempel på løn ifølge Standardoverenskomsten

Her kan du se, hvor mange uger med fuld løn mor og far har ret til ifølge Standardoverenskomsten, der er indgået mellem Finansforbundet og FA, samt en stor del af Finansforbundets øvrige overenskomster:

Mor kan holde op til 30 ugers orlov med fuld løn, og far kan holde op til 16 ugers orlov med fuld løn.

 • Graviditetsorlov (mor) - 4 uger med fuld løn før fødsel
 • Barselsorlov (mor) - 14 uger med fuld løn efter fødsel
  Orloven starter kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.
 • Fædreorlov (far) - 4 uger med fuld løn efter fødsel
  De 4 ugers fædreorlov kan holdes sammenhængende, eller delt i to perioder af 2 uger. 2 af ugerne skal placeres inden for de første 14 uger efter fødslen medmindre andet aftales. De 2 andre uger kan frit placeres i perioden uge 15-60 efter fødslen.
 • Forældreorlov (mor) - 12 uger med fuld løn efter fødsel
  Orloven kan placeres i perioden uge 15-60 efter fødslen i en sammenhængende periode, eller opdelt i 2 x 6 uger.
 • Forældreorlov (far) - 12 uger med fuld løn efter fødsel
  Orloven kan placeres i perioden uge 15-60 efter fødslen i en sammenhængende periode, eller opdelt i 2 x 6 uger.

  Hvis I begge er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, har I begge ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn.

Uger med løn trækkes fra barselsdagpenge

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Efter overenskomsterne på Finansforbundets og FA's område er fuld løn betinget af, om din arbejdsgiver har mulighed for at få dagpengerefusion, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

Brøken på 32/46 fremkommer ved, at I kan forlænge jeres forældreorlov med 8 eller 14 uger, så I kommer op på forældreorlov i 40 eller 46 uger, men hvor I stadig kun har ret til barselsdagpenge til 32 ugers forældreorlov. I den situation har I mulighed for at udstrække dagpengene for de 32 uger over 40 eller 46 uger svarende til 32/40 eller 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Overvejer I at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, er det en rigtig god ide at kontakte Finansforbundets socialrådgivere. 

Vil du forlænge orloven?

Læs mere om forlængelse af orloven.

Hvad kan du få i barselsdagpenge?

Som forældre har I tilsammen ret til 52 uger med barselsdagpenge, hvad enten I er i eller uden for beskæftigelse.

Reglerne for, om du opfylder kravene til at få barselsdagpenge, og hvor meget du kan få, afhænger af, om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende. Du kan læse mere om kravene og se de aktuelle dagpengesatser på Borger.dk's hjemmeside

Særligt for studerende

Hvis du er studerende på SU uden et studiejob, er du ikke berettiget til barselsdagpenge, men du kan i stedet få ekstra SU-klip m.m.

Du bør derfor kontakte SU-Styrelsen, så de kan rådgive dig om dine muligheder som studerende forælder på SU.

Kan jeg forhandle min løn under barsel?

Når du er på barsel, skal du stilles præcis som om, du ikke havde været på barsel. Det betyder, at du har krav på at blive orienteret om tidspunkterne for eventuelle lønsamtaler eller lønforhandlinger, der er i din virksomhed, mens du er på orlov. Barselsorloven må altså ikke være årsag til, at du får en lavere lønudvikling, eller at du ikke får adgang til en lønforhandling.

Du kan med fordel selv i god tid inden din orlov indgå en aftale med sin chef om, hvornår og hvordan I forhandler løn næste gang. Husk i den sammenhæng, at du altid kan bede om en lønforhandling, også selv om det ikke står direkte i din overenskomst.

Husk at du kan bruge Finansforbundets Løn- og Jobberegner til at forhandle dig til en højere løn.

Optjener du pension under barselsorloven?

Hvis din arbejdsgiver har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du er omfattet af Standardoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA eller har tilsvarende vilkår, så betaler virksomheden både dit og virksomhedens pensionsbidrag under hele din barselsorlov, dog ikke længere end 60 uger efter fødslen.

Det betyder, at du får fuld pension under din barsel i perioder, hvor du får fuld løn, men også i de perioder, hvor du er på orlov uden løn - til og med uge 60 efter fødslen.  

Det faktum, at du får indbetalt pension under din barsel betyder, at du samtidig optjener ret til ferie med løn efter ferielovens regler (dvs. 1.-5. ferieuge) i de perioder under orloven, hvor din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag.

Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du ikke er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, afhænger det af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du har ret til pension under hele eller dele af din orlov. 

​   

Ferie og omsorgsdage

Åbn alle

Optjener du ferie med løn under barselsorloven?

Hvis din arbejdsgiver har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller tilsvarende vilkår, optjener du ferie med løn efter ferielovens regler under barselsorloven i de perioder, hvor du får hel eller delvis løn eller pensionsbidrag. Du optjener altså også ferie med løn i de perioder, hvor du holder barselsorlov med dagpenge, men hvor din arbejdsgiver indbetaler pension – dog højst til uge 60 efter fødslen.  

Du optjener ferie med løn på baggrund af din ugentlige arbejdstid, samt hvor mange måneders ansættelse du har i optjeningsåret.

Er du medlem af en a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalte barselsdagpenge. Det kræver dog, at du opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Du kan se mere på Borger.dk's hjemmeside

Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du ikke er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, afhænger det af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du optjener ferie med løn under hele eller dele af din orlov.

Kan du holde ferie under barselsorloven?

Ifølge ferieloven er barselsorlov en feriehindring. Derfor kan du som udgangspunkt ikke holde ferie under din barselsorlov.

Hvis du holder barselsorlov op til hovedferiens udløb den 30. september eller op til ferieårets udløb den 30. april med hensyn til øvrig ferie, så kan du få tilgodehavende feriedage udbetalt kontant.

Hvis du ikke ønsker at få ferien udbetalt, kan du i stedet aftale med din arbejdsgiver, at du overfører optjent ferie ud over 20 dage samt overenskomstbestemte feriedage (6. ferieuge) til det følgende ferieår.

En sådan aftale skal være skriftlig og indgået inden 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis du er forhindret i at holde ferie pga. udskydelse/forlængelse af orlov

Hvis du er på barselsorlov og har gjort brug af din ret til at forlænge orloven eller afvikler udskudt orlov, bliver barselsorloven betragtet som en feriehindring.

Det betyder, at du i disse situationer har mulighed for at få udbetalt den ferie, du ikke har afholdt.

En anden mulighed er at aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ferien til næste ferieår. 

Har du ret til omsorgsdage under barselsorloven?

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller tilsvarende vilkår, har du ret til omsorgsdage.

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde dine omsorgsdage, bliver de sat ind på timebanken ved årets udgang, og derefter kan du vælge at få dem udbetalt eller holde dem som frihed. Vær dog opmærksom på, at der kan være aftalt noget andet lokalt, så kontakt din tillidsmand eller Finansforbundet, hvis du er i tvivl. 

Når du efter barselsorloven starter på arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du ikke optjener ret til omsorgsdage i de perioder, hvor du ikke får løn eller f.eks. kun får betalt pensionsbidrag fra virksomheden. Det er bl.a. tilfældet ved barselsorlov med dagpenge.

Læs mere om reglerne for omsorgsdage i Finansforbundets og FA's Vejledning om Omsorgsdage.

​   

Barsel for ansatte uden overenskomst

Åbn alle

Hvordan er barselsforløbet sat sammen?

Barselsreglerne er fleksible. Noget af barslen er forbeholdt mor, og noget er forbeholdt far/medmor. Resten kan I frit fordele mellem jer. Ifølge Barselsloven har I som forældre samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge, hvad enten I er i eller uden for beskæftigelse.  

De 52 ugers barselsdagpenge fordeles mellem mor og far på denne måde:

 • Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel til mor
  Orloven starter 28 dage før forventet fødsel inklusiv terminsdato. Det påvirker ikke orlovens længde efter fødslen, hvis fødslen sker før eller efter terminsdatoen.
 • Barselsorlov - 14 uger efter fødslen til mor
  Orloven starter på kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.
 • Fædreorlov - 2 uger efter fødslen til far/medmor
  Orloven ligger i forbindelse med fødslen, men far kan efter aftale med arbejdsgiver placere ugerne på et andet tidspunkt, inden barnet bliver 14 uger. I særlige tilfælde kan far overtage mors ret til orlov i de første 14 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet pga. sygdom. Medmor er ligestillet med far i Barselsloven.
 • Forældreorlov - 32 uger efter fødslen som forældrene kan dele
  Orloven kan holdes sammen, på skift eller i forlængelse.

Får I løn under noget af barselsorloven, skal I være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får.

Borger.dks hjemmeside kan du bl.a. se, om du opfylder kravene til at få dagpenge, og hvilket beløb du kan få udbetalt.

Hvor længe får du løn under barselsorloven?

Hvis du er funktionær og ansat i en virksomhed uden overenskomst eller uden barselsregler, er du omfattet af barselsvilkårene i funktionærloven. Funktionærloven giver mor ret til halv løn i op til 18 uger (4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen) samt forældreorlov med barselsdagpenge, mens far har ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge i forbindelse med fødslen og forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvornår skal I varsle barselsorlov?

I lovgivningen og i Finansforbundets overenskomster er der regler for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver - både før og under barselsorloven. Vi anbefaler, at du varsler skriftligt.

Frister før termin

 • 3 måneder før termin: Mor skal fortælle arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde, og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Det kan dog være en god ide at afsløre graviditet eller fertilitetsbehandling før for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse - eller under fertilitetsbehandling.
 • Senest 4 uger før orlovens start: Far skal fortælle arbejdsgiver, hvornår han forventer at holde 2-4 ugers fædreorlov.

Frister efter termin

 • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal meddele, om I ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn, samt hvornår I holder orloven.
 • Senest 8 uger efter fødslen:  
  Skal forældrene fortælle arbejdsgiver, hvor meget orlov I vil holde, hvordan I vil holde den, og om I ønsker at forlænge eller udskyde en del af orloven. I skal også fortælle, hvis I vil gøre brug af standardoverenskomstens ret til en deltidsaftale til og med uge 60 efter fødslen.

Du kan ændre orloven ved at give arbejdsgiver et nyt varsel, inden 8 uger efter fødslen. Men efter de 8 uger kan du som hovedregel ikke ændre på orloven, medmindre din arbejdsgiver giver sit samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I må udsætte eller forlænge orloven.

     

Særlige barselsregler for assurandører

Åbn alle

Hvordan er barselsforløbet sat sammen?

Der gælder særlige barselsregler for assurandører.

Barselsreglerne er fleksible. Noget af barslen er forbeholdt mor, og noget er forbeholdt far/medmor. Resten kan I frit fordele mellem jer. Ifølge Barselsloven har I som forældre samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge, hvad enten I er i eller uden for beskæftigelse.  

De 52 ugers barselsdagpenge fordeles mellem mor og far på denne måde:

 • Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel til mor
  Orloven starter 28 dage før forventet fødsel inklusive terminsdato. Det påvirker ikke orlovens længde efter fødslen, hvis fødslen sker før eller efter terminsdatoen.
 • Barselsorlov - 14 uger efter fødslen til mor
  Orloven starter på kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.
 • Fædreorlov - 2 uger efter fødslen til far/medmor
  Orloven ligger i forbindelse med fødslen, men far kan efter aftale med arbejdsgiver placere ugerne på et andet tidspunkt, inden barnet bliver 14 uger. I særlige tilfælde kan far overtage mors ret til orlov i de første 14 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet pga. sygdom. Medmor er ligestillet med far i Barselsloven.
 • Forældreorlov - 32 uger efter fødslen, som forældrene kan dele
  Orloven kan holdes sammen, på skift eller i forlængelse.

Får I løn under noget af barselsorloven, skal I være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får.

Borger.dks hjemmeside kan du bl.a. se, om du opfylder kravene til at få dagpenge, og hvilket beløb du kan få udbetalt.

Hvor længe får du løn under barselsorloven?

Finansforbundets overenskomster giver ret til fuld løn under hele eller dele af barselsorloven. Om og hvor meget løn du er berettiget til under din barselsorlov afhænger af, hvilke barselsvilkår der er aftalt eller fastsat på din arbejdsplads.

Hvis du er funktionær og ansat i en virksomhed uden overenskomst eller uden barselsregler, er du omfattet af barselsvilkårene i funktionærloven. Funktionærloven giver mor ret til halv løn i op til 18 uger (4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen) samt forældreorlov med barselsdagpenge, mens far har ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge i forbindelse med fødslen og forældreorlov med barselsdagpenge.

Lønnen under barsel for assurandører beregnes på samme måde som lønnen under sygdom. Du kan læse mere om beregningen af løn under sygdom (og barsel) i din lokale overenskomst eller på Finansforbundets hjemmeside.

Løn under barsel ifølge Finansforbundets Rammeoverenskomst
Hvis du er ansat på en af Finansforbundets lokale overenskomster for assurandører, så er det Rammeoverenskomstens regler, der gælder for dig. Her kan du se, hvor mange uger med fuld løn mor og far har ret til ifølge Rammeoverenskomsten for assurandører indgået mellem Finansforbundet og FA.

 

Ifølge Rammeoverenskomsten kan mor holde op til 28 ugers orlov med fuld løn, og far kan holde op til 14 ugers orlov med fuld løn.

 • Graviditetsorlov (mor) - 4 uger med fuld løn før fødsel
 • Barselsorlov (mor) - 14 uger med fuld løn efter fødsel
  Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet fødes. Du har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.
 • Fædreorlov (far) - 4 uger med fuld løn efter fødsel
  De 4 ugers fædreorlov skal du holde i uafbrudte perioder á to uger. to af ugerne skal du placere inden for de første 14 uger efter fødslen medmindre andet aftales. De to andre uger kan du placere i perioden uge 15-60 efter fødslen.
 • Forældreorlov (mor) - 10 uger med fuld løn efter fødsel
  Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 15-60 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 5 uger.
 • Forældreorlov (far) - 10 uger med fuld løn efter fødsel
  Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 15-60 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 5 uger.

Hvis begge forældre er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster for assurandører, så har begge ret til 10 ugers forældreorlov med fuld løn.

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet. Det er en betingelse for lønretten, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion. Efter overenskomsterne på Finansforbundets og FA's område er fuld løn betinget af, om din arbejdsgiver har mulighed for at få dagpengerefusion, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

Det betyder, at du er berettiget til fuld løn under din orlov, selvom din arbejdsgiver får et mindre beløb i dagpengerefusion, men du skal sikre dig, at dagpengerefusionen mindst svarer til 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. Dette har udelukkende relevans for dig, der vælger at anvende din ret til at forlænge forældreorloven på de 32 uger med 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger.

Du kan læse mere om forlængelse af orloven i afsnittet ovenfor.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene til dagpengerefusion, er det en god ide at kontakte Finansforbundet.

Hvornår skal I varsle barselsorlov?

Du skal huske at give din arbejdsgiver besked om din barsel, og i lovgivningen og Finansforbundets overenskomster er der regler for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver - både før og under barselsorloven. Vi anbefaler, at du varsler skriftligt.

 

Frister før termin

 • 3 måneder før termin: Mor skal fortælle arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde, og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Det kan dog være en god ide at afsløre graviditet eller fertilitetsbehandling før for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse - eller under fertilitetsbehandling.
 • Senest 4 uger før orlovens start: Far skal fortælle arbejdsgiver, hvornår han forventer at holde 2-4 ugers fædreorlov.

Frister efter termin

 • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal meddele, om I ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn, samt hvornår I holder orloven.
 • Senest 8 uger efter fødslen:  
  Skal forældrene fortælle arbejdsgiver, hvor meget orlov I vil holde, hvordan I vil holde den, og om I ønsker at forlænge eller udskyde en del af orloven. I skal også fortælle, hvis I vil gøre brug af standardoverenskomstens ret til en deltidsaftale til og med uge 60 efter fødslen.

Du kan ændre orloven ved at give arbejdsgiver et nyt varsel, inden otte uger efter fødslen. Men efter de otte uger kan du som hovedregel ikke ændre på orloven, medmindre din arbejdsgiver giver sit samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I må udsætte eller forlænge orloven.

Barselsberegner Finansforbundets barselsberegner giver dig hurtigt og nemt en samlet oversigt over din barselsorlov. 

Prøv beregner