Regler om arbejdstid

Læs om standardoverenskomstens centrale arbejdstidsregler.

Du skal være opmærksom på, at disse arbejdstidsregler kun gælder for dig, hvis du er ansat i en virksomhed, hvor STOK'en er gældende. Hvis du f.eks. er ansat under en anden overenskomst, f.eks. en virksomhedsoverenskomst, så kan der være aftalt nogle andre arbejdstidsregler for dig. Så kontakt din tillidsmand, hvis du er i tvivl om hvilken overenskomst, der gælder på din arbejdsplads.

Overordnet er STOK'ens arbejdstidssystem bygget op om disse centrale bestemmelser:

 • Arbejdstid fastsat af virksomheden (§ 5)
 • Aftalt Arbejdstid (§ 6)
 • Udvidet aftalt arbejdstid (§ 7)
 • Timebank (§ 11)
 • Flekstid (§ 12)

Din arbejdstid kan være fastsat af virksomheden efter reglerne i STOK'ens § 5. Du og din leder kan også vælge at indgå en skriftlig aftale om at arbejde efter reglerne i STOK'ens § 6

Det kan også være, at der mellem virksomheden og den faglige repræsentant er indgået en lokalaftale om udvidet aftalt arbejdstid efter reglerne i STOK'ens § 7. Denne lokalaftale giver dig mulighed for at indgå en individuel skriftlig aftale om at arbejde efter reglerne i STOK'ens § 7.

Læs mere om STOK'ens § 5, 6 og 7 i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

 

Arbejdstid, flekstid og over-/merarbejde

Åbn alle

Hvor lang er min ugentlige/årlige arbejdstid?

Din årlige arbejdstid afhænger af, hvilken type medarbejder du er.

STOK'en indeholder tre forskellige årsnormer alt efter om du er finansmedarbejder, IT-medarbejder eller skifteholdsmedarbejder.

De forskellige typer fuldtidsansatte medarbejdere har følgende årsnorm:

 • Finansmedarbejdere: 1924 timer årligt/ 37 timer ugentligt
 • IT-medarbejder: 1872 timer årligt/ 36 timer ugentligt
 • Skifteholdsmedarbejder: 1690 timer årligt/ 32,5 timer ugentligt

Vær opmærksom på, at det kan være aftalt lokalt at hæve IT-medarbejderes arbejdstid fra 36 timer til 37 timer ugentligt mod betaling.

Hvad er flekstid?

Flekstid er din ret til at møde og gå tidligere eller senere. Alle medarbejdere har ret til flekstid (jf. STOK § 12).

Flekstid og over-/merarbejde må ikke forveksles. Over-/merarbejde er arbejde udover medarbejderens fastsatte/aftalte daglige eller ugentlige arbejdstid og skal beordres af ledelsen, mens flekstid er din ret til at møde og gå tidligere eller senere.

Du kan altså ikke flekse dig til over- eller merarbejde ved at møde tidligere eller gå senere, hvis det er på dit eget initiativ.

Vær opmærksom på, at der i rigtig mange virksomheder er indgået en lokalaftale om flekstid mellem virksomheden og den faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsmand for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Herudover kan du finde en grundig beskrivelse af reglerne om flekstid i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

Hvem er omfattet af over- og merarbejde, og hvad er forskellen?

Over- og merarbejde er beordret arbejde udover din aftalte/fastsatte daglige eller ugentlige arbejdstid.

 • Overarbejde: Hvis du har valgt overarbejde, så har du har ret til 5 ugers ferie. Overarbejde betales med din timeløn +50% for de første 3 timer. Herefter (samt på lørdage, søndage og søgnehelligdage) betales overarbejde med din timeløn +100%.
 • Merarbejde: Hvis du har valgt merarbejde, så har du har ret til 6 ugers ferie. Merarbejde betales 1:1.

 

Hvem er omfattet hvilke regler?

 • Medarbejdere, der er indplaceret i STOK'ens lønniveau 1, er som udgangspunkt omfattet af reglerne om overarbejde.
 • Medarbejdere, der er indplaceret i lønniveau 2, er som udgangspunkt er omfattet af reglerne om merarbejde.

Du har dog muligheden for at vælge, om du vil omfattes af reglerne om over- eller merarbejde, når du bliver ansat og herefter én gang årligt.

Læs mere om reglerne vedrørende over- og merarbejde (pdf)

Hvordan fungerer timebanken?

Alle medarbejdere i virksomheden har ret til en timebank.

I STOK'ens § 11 og FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid finder du reglerne om timebanken.

Her kan du finde en grundig beskrivelse af reglerne om timebank, se hvilke elementer, der kan indskydes på din timebank, og hvad der sker med din saldo på timebanken i tilfælde af opsigelse eller afskedigelse.

Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

Vær opmærksom på, at der i rigtig mange virksomheder er indgået en lokalaftale om timebank mellem virksomheden og den faglige repræsentant. Derfor er det en god idé, at du kontakter din tillidsmand for at finde ud af, om der er indgået en lokalaftale, og hvad den indeholder.

Hviletid og fridøgn

Læs reglerne om hviletid og fridøgn i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid og i STOK'ens Aftale om hviletid og fridøgn.

Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

​           

Betaling og tillæg

Åbn alle

Hvilke tillæg har jeg ret til ved ændring af den aftalte/fastlagte arbejdstid?

Ændring af aftalt/fastlagt arbejdstid (STOK § 8, stk. 3)

 • På virksomhedens foranledning: Du har ret til et tillæg på 50% af timelønnen for den arbejdstid, der ligger uden for den planlagte arbejdstid, hvis der aftales en ændring af arbejdstidens placering med kortere varsel end 4 uger på virksomhedens foranledning.

  Hvis ændringen medfører, at du skal arbejde på en planlagt arbejdsfri dag, er tillægget i stedet 66 2/3%.

  Du får kun tillægget, hvis det aftales at ændre din planlagte arbejdstid. Det betyder f.eks., du ikke skal have tillæg efter § 8, stk. 3, hvis du varsles på over- eller merarbejde.
 • På din foranledning: Der betales ikke tillæg, hvis ændringen af arbejdstidens placering aftales på din foranledning.

Hvilke tillæg gælder for arbejde på særlige tidspunkter?

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (STOK'ens § 8)

Disse tillæg betales for arbejde på hverdage ved aftalt arbejdstid på særlige tidspunkter:

 • Kl. 06.00-07.00 et tillæg på 45% af timelønnen
 • Kl. 07.00-08.00 et tillæg på 25% af timelønnen
 • Kl. 18.00-20.00 et tillæg på 45% af timelønnen
 • Kl. 20.00-06.00 et tillæg på 65% af timelønnen

For arbejde på lør-, søn- og helligdage betales disse tillæg:

 • Kl. 06.00-22.00 et tillæg på 65% af timelønnen
 • Kl. 22.00-06.00 et tillæg på 75% af timelønnen

Ved sygdom, ferie mv. betales sædvanligt tillæg.

Hvilken betaling får jeg, hvis jeg arbejder på en søgnehelligdag?

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag mandag-fredag.

Hvis du arbejder på en søgnehelligdag, har du ret til betaling for det antal timer, som du arbejder på dagen samt tillæg for timerne (jf. STOK'ens § 8, stk. 4 eller § 13, stk. 6, hvis du er skifteholdsmedarbejder).

Herudover har du ret til erstatningsfrihed svarende til det antal timer, som du arbejder på søgnehelligdagen (jf. STOK'ens § 4).

Du skal desuden være opmærksom på, at der er en række bankfridage, der sidestilles med arbejde på en søgnehelligdag.

 

For deltidsansatte og ansatte med skiftende arbejdstider

Er du deltidsansat med en nedsat arbejdstid i form af hele fridage, så har du ret til erstatningsfrihed, hvis din aftalte fridag falder på en søgnehelligdag. Hvis du har skiftende arbejdstider, og f.eks. arbejder om aftenen/natten eller i weekender, så vil du have arbejdsfrie dage i din arbejdsplan, fordi du f.eks. har været på arbejde i weekenden. Hvis din arbejdsfri dag falder på en søgnehelligdag, så har du ret til erstatningsfrihed.

I begge tilfælde skal det være aftalt lokalt, hvordan erstatningsfriheden beregnes.

Erstatningsfriheden indskydes på din timebank, medmindre der lokalt er aftalt noget andet.  

Find eksempler på betaling for arbejde på en søgnehelligdag (pdf)

​           

Særlige regler

Åbn alle

Hvilke regler gælder for maskin-/systemafhængigt merarbejde?

STOK'ens § 18

Reglerne vedrørende maskin- og systemafhængigt merarbejde gælder udelukkende for IT-medarbejdere, der har valgt 6. ferieuge.

​Maskin- og systemafhængigt merarbejde betales disse satser (pr. time afhængigt af tidspunktet for merarbejdet):

ÅrDagTidspunktKr.
1. juli 2015 Hverdagekl. 20:00-06:00456
1. juli 2015 Lørdag og søndagKl. 00:00-24:00456
1. juli 2015Søgnehelligdagekl. 00:00-24:00456
1. juli 2016 Hverdagekl. 20:00-06:00475
1. juli 2016 Lørdag og søndagKl. 00:00-24:00475
1. juli 2016Søgnehelligdagekl. 00:00-24:00475

Hvilke regler gælder ved særlige arbejdsopgaver?

STOK'ens § 9

Find eksempler på særlige arbejdsopgaver og beskrivelser af hvordan reglerne skal fortolkes og forstås i praksis i FA og Finansforbundets Vejledning om Særlige Arbejdsopgaver.

Vejledning om Særlige Arbejdsopgaver (pdf)

Hvilke regler gælder ved skifteholdarbejde?

STOK'ens § 13

Find ud af hvordan reglerne om skifteholdsarbejde skal forstås og læs regler om hviletid og fridøgn i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

Hvilke regler gælder ved rådighedsvagt, tilkald og konsultation?

I STOK'ens § 19 finder du reglerne om rådighedsvagt, tilkald og konsultation.

Find definitioner og fortolkning af regler om rådighedsvagt, tilkald og konsultation, samt reglerne om hviletid og fridøgn i FA og Finansforbundets Vejledning om Arbejdstid.

Vejledning om Arbejdstid 2019 (pdf)

Hvilke regler gælder for deltagelse i møde- og kursusarrangementer?

Find eksempler på hvordan din deltagelse i møde- og kursusarrangementer skal honoreres i FA og Finansforbundets Vejledning om deltagelse i Møde- og Kursusarrangementer.

Vejledning om deltagelse i Møde- og Kursusarrangementer (pdf)

​          

Tjenesterejser

Åbn alle

Hvilke regler gælder ved tjenesterejser?

Rejsetiden i forbindelse med indenlandske og europæiske tjenesterejser betales som arbejdstid.

Vær opmærksom på, at det udelukkende er den rejsetid, der overstiger din sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejde, der skal honoreres som arbejdstid.

I STOK'ens § 23 kan du læse mere om reglerne vedrørende tjenesterejser.

Har jeg krav på at få refunderet mine rejseudgifter?

Du har krav på at få dine rejseudgifter refunderet.

Det aftales lokalt, hvordan de skal refunderes. Kontakt din tillidsmand for at høre mere om, hvad der er aftalt i din virksomhed.

Du kan også læse mere om reglerne vedrørende tjenesterejser i STOK § 24.

Spørgsmål om arbejdstid?

Kontakt
Jura og forhandling
32 66 13 30
raadgivning@finansforbundet.dk