Regler om fleksjob

Bliv klogere på dine rettigheder omkring fleksjob.

​Hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat pga. sygdom, er det muligt at blive visiteret til et fleksjob. Det kræver en godkendelse fra kommunen, og en aftale mellem dig, jobcenteret og din arbejdsgiver. Et fleksjob kan sikre at du fastholder din kontakt til arbejdsmarkedet.

 

Hvilke betingelser er der, for at jeg kan få et fleksjob?

For at få tilkendt et fleksjob er det en betingelse, at du har en væsentlig og varig begrænsning af din arbejdsevne, og at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Det er også en betingelse, at du – forud for visitationen til fleksjob ​– har afprøvet alle relevante tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at andre foranstaltninger er afprøvet for at bringe eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse.

I forhold til fleksjob på din hidtidige arbejdsplads er det en betingelse, at du i mindst 12 måneder har været ansat på særlige vilkår. Se mere under "Kan jeg få fleksjob på min hidtidige arbejdsplads?".

Opfylder du betingelserne, kan der tildeles midlertidigt fleksjob.

 • Er du under 40 år, kan du kun få bevilget fleksjob for 5 år af gangen.
 • Er du over 40 år, kan du efter det første midlertidige fleksjob på 5 år, få bevilget et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du fortsat ikke kan have et job på almindelige vilkår.

Kan jeg få fleksjob på min hidtidige arbejdsplads?

En række forudsætninger skal være opfyldt, før et fastholdelsesfleksjob kan være en mulighed:

 • Et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads kræver, at du bliver ansat på særlige skånevilkår mindst 12 måneder forud for bevillingen af fleksjobbet. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse.
 • Du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller ansættelse på særlige vilkår, før 12-månedersperioden begynder at løbe. Det skal fremgå af aftalen, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn I har aftalt.
 • Din arbejdsgiver skal derudover dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job til dig.

Hvilken aftale skal indgås for at få et fastholdelsesfleksjob?

Hvis du er fraværende, og det ikke umiddelbart kan konstateres, hvornår du igen vil være fuldt arbejdsdygtig, bør der laves en skriftlig aftale. Aftalen skal beskrive, hvilke tiltag du og virksomheden aftaler for at sikre, at du igen kan arbejde, herunder hvilke skånebehov du har brug for.

Der skal være tale om en aftale, hvilket betyder, at både du og din arbejdsgiver skal have accepteret indholdet. Der er ikke mange holdepunkter i lovgivningen for, hvad mindstekravene er til aftalen.

I den skriftlige aftale kan indgå aftaler om omplacering, ændring af arbejdsopgaver, f.eks. mindre kundekontakt, nedsættelse af arbejdstiden, fleksibilitet omkring mødetider og øget brug af hjemmearbejde. Aftalen er et dokumentationskrav. Derfor vigtigt, at I løbende skriver alle tiltag ned.

Aftalen kan have form som et separat dokument eller som et tillæg til din ansættelsesaftale. Det afhænger af, om I indgår en aftale, der ændrer væsentligt på ansættelsesvilkårene, eller om der blot er tale om mindre væsentlige ændringer.

Overenskomstens sociale kapital bør anvendes, når medarbejder og virksomhed indgår en aftale, og virksomheden skal involvere den faglige repræsentant, når aftalen indgås.

Det er en god idé at gemme mødereferater, mails mv., så du kan dokumentere omfanget af de bestræbelser, der er gjort for, at du kan fortsætte i ustøttet beskæftigelse.

Kan jeg få et fastholdelsesfleksjob, hvis jeg er blevet skadet eller akut syg?

Har du været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, f.eks. en arbejdsulykke, kan du blive visiteret til et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads. Det kan du uden at have været ansat efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder forud for fleksjobbet. Det forudsætter dog, at det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job på særlige vilkår.

Hvad får jeg i løn som fleksjobber?

Du får udelukkende løn for det arbejde, du udfører.

Når fleksjobbet etableres, skal jobcenteret vurdere din arbejdsevne både i form af antal timer og med hvilken intensitetsgrad, du kan udføre arbejdet. På baggrund af jobcenterets vurdering fastsættes din løn og dine øvrige arbejdsvilkår i henhold til overenskomsten.

Din løn suppleres af et flekslønstilskud, som kommunen udbetaler direkte til dig. Tilskuddet udbetales bagud og kan maksimalt udgøre 98 % af den maksimale dagpengesats, der pt. er på 18.027 kr.

Løn og tilskud kan tilsammen maksimalt udgøre niveauet for den løn, du ville få, hvis du var ansat på fuld tid i den samme stilling. Ved en lønindtægt på ca. 39.193 kr. eller derover, yder kommunen ikke flekslønstilskud.

Kan jeg få udbetalt fra min pensionsordning?

Mange pensionsordninger giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb for tab af erhvervsevne eller andre støttemuligheder, hvis du er syg over en længere periode.

Det kan derfor være en god idé at undersøge, om det er muligt for dig at få udbetalinger fra din pensionsordning. Det kan du gøre, hvis du indgår en aftale om ansættelse på særlige vilkår, eller når din arbejdsgiver etablerer fleksjobbet.

Det kan dels være med til at fastholde ansættelsen, indtil det er muligt at etablere et fleksjob, og dels kan det stille dig bedre økonomisk.

Hvad er min indtægt, hvis jeg er ledig fleksjobber?

Hvis du er visiteret til fleksjob, har du ret til en ledighedsydelse, som udbetales af kommunen. Niveauet for ledighedsydelsen afhænger af dit hidtidige forsørgelsesgrundlag, når du kommer ind i fleksjobordningen. Ledighedsydelsen er uafhængig af formueforhold og ægtefællens indtægt.

Størrelsen af din ledighedsydelse afhænger af din arbejdsmæssige status, da du blev visiteret til fleksjob:

 • Sygedagpenge:
  Hvis du havde ret til sygepenge, da du blev visiteret til fleksjob, kan ledighedsydelsen maksimalt udgøre 89 procent af den højeste dagpengesats.
  Pr. 1.1.2017 maksimum 16.380 kr. pr. måned.
 • Kontanthjælp:
  Hvis du kommer ind i fleksjobordningen fra en periode på kontanthjælp eller egen forsørgelse, kan du højst få en ledighedsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere 14.808  kr. pr. måned og ikke-forsørgere 11.143 kr. pr. måned.

Kontakt din pensionsordning, og hør, om du eventuelt kan få en udbetaling herfra.

Kan det få betydning for ledighedsydelsen, at jeg indgår en fratrædelsesordning?

Modtager du ledighedsydelse eller bliver du ledig fleksjobber, er du omfattet af de samme sanktioner som dagpengemodtagere. Det betyder bl.a., at man får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.

Husk altid at kontakte dit jobcenter for at høre om eventuelle konsekvenser før du indgår en fratrædelsesordning.

Hvis du som fleksjobber modtager ledighedsydelse, har du pligt til aktivt at søge fleksjob, og du skal deltage i kontaktsamtaler hver tredje måned med jobcentret.

Under visse betingelser kan du som ledig fleksjobber få mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse.

Hvad sker der, hvis jeg er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og mit fleksjob ændres?

Hvis du skrifter til nyt fleksjob, vil du blive aflønnet efter de regler, der gælder i dag. Se mere under "Hvad får jeg i løn som fleksjobber?".

Der er ikke tale om et nyt fleksjob:

 • Hvis det alene er dit skånebehov eller timetal, der ændres.
 • Hvis der alene bliver ændret i din jobbeskrivelse, f.eks. som følge af, at du bliver forfremmet, men hvor du fortsætter med samme arbejdsopgaver som hidtil.
 • Hvis du skifter tjenested, fordi dine hidtidige arbejdsgaver flyttes til et nyt tjenestested.

Der vil være tale om nyt fleksjob:

 • Hvis du stopper i dit nuværende fleksjob, fordi din kontrakt ophører, eller du bliver afskediget.
 • Hvis du skifter fleksjob fra en arbejdsgiver til en anden.
 • Hvis du skifter til et nyt ansættelsesområde hos samme arbejdsgiver og dine arbejdsopgaver, løn og ansættelsesvilkår samtidig bliver ændret. Inddrag din tillidsrepræsentant eller kreds.

Har du spørgsmål?

Finansforbundet anbefaler, at du inddrager din tillidsmand eller kreds, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit sygeforløb, eller hvis du skal til at indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om særlige skånehensyn i jobbet.

Du er også altid velkommen til at kontakte Finansforbundets socialrådgivere, som kan hjælpe med alt fra konkrete svar til at bistå i forhold til offentlige myndigheder, klagesager med mere.

Socialrådgiverne tager ikke med til samtaler i kommunerne, men de kan hjælpe dig med at forberede dig til dem. Henvendelser behandles anonymt i forhold til arbejdsgiverne.

Du kan kontakte socialrådgiverne på telefon 32 96 46 00 eller via mail på post@finansforbundet.dk.

Det er også muligt at bestille tid til en personlig samtale, hvor du er velkommen til at have en bisidder med - for eksempel en tillidsrepræsentant eller en ægtefælle.