Regler for omsorgsdage

Bliv klogere på dine rettigheder omkring omsorgsdage.

​​Alle, som er omfattet af overenskomsterne, har ret til omsorgsdage, men antallet af dem er afhængig af dine ansættelsesforhold.

 

Ret til omsorgsdage

Åbn alle

Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage?

For studerende kan det aftales med den faglige repræsentant som en del af den aftale, der i øvrigt fraviger overenskomsten, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelserne, dvs. at du får et tillæg på 1,92 % af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere over trin 87/trin 248E på A-kontrakter har ligeledes ret til omsorgsdage. Mens ansatte på B-kontrakter kun har ret til omsorgsdage, hvis det specifikt er anført i deres indivi­duelle kontrakt.

Medarbejdere ansat efter § 44 med midlertidig beskæftigelse i indtil 1 måned er ikke omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage.

Ansatte efter § 46, dvs. medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig respektive 34,7 timer månedlig er berettiget til omsorgsdage, og det årlige antal beregnes for­holdsmæssigt i forhold til antallet af ugentlige arbejdsdage, som deres arbejdstid er fordelt på.

Assurandører har ret til holde fem omsorgsdag pr. år. Assurandører betaler dog selv for da­gene, medmindre der er aftalt noget andet lokalt. Det er en forudsætning for at assurandøren kan holde en omsorgsdag, at det på forhånd er aftalt lokalt, hvordan betalingen for omsorgs­dagen skal ske.

Hvor mange omsorgsdage har jeg ret til?

I udgangspunktet er du berettiget til det antal omsorgsdage, som du har arbejdsdage i løbet af en arbejdsuge. Det gælder ansatte på fuldtid, deltid, fleksjob og stude­rende.

Arbejder du hver dag (i gennemsnit 5 dage pr. uge), bliver du tildelt fem omsorgsdage den 1. januar, eventuelt den 1. maj, hvis der er en lokalaftale om at følge ferieåret. Hvis du skifter arbejdsgiver inden for FAs medlemsom­råde, har du ikke krav på mere end fem omsorgsdage i et kalenderår/ferieår.

Arbejder du ikke hver dag, beregnes antallet af omsorgsdage på samme måde som antal­let af feriedage. Det er dog muligt at aftale nærmere retningslinjer for afrunding lokalt.

Er du ansat i indeværende år, får du fra begyndelsen en omsorgsdag og optjener yderligere en omsorgsdag for hvert hele kvartal i ansættelsesperioden. Det betyder, at ved ansættelse:

  • senest 1. januar gives fem omsorgsdage
  • senest 1. april gives fire omsorgsdage
  • senest 1. juli gives tre omsorgsdage
  • senest 1. oktober gives to omsorgsdage
  • efter 1. oktober gives en omsorgsdag

Dette gælder ikke, hvis du i tildelingsåret har fået tildelt alle omsorgsdage fra tidligere arbejdsgiver inden for overenskomstområdet.

Har du en tidsbegrænset ansættelse, er tildeling afhængig af tidsperioden. Der gives en omsorgsdag for ansættelse og en for hvert hele kvartal, du er ansat.

Bemærk, at omsorgsdage kan være aftalt indskudt i timebanken ved tildelingsårets begyndelse.

Er jeg altid omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage?

Har du et ansæt­telsesforhold, hvor du modtager fuld løn fra din arbejdsgiver, er du omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage.

Det betyder, at hvis du er syg og får løn under sygdom, eller har orlov med løn, (f.eks. graviditets-, barsels- eller adoptions­orlov og orlov til pasning af døende), så er du ligeledes omfattet af bestemmelserne.

Du er ikke omfattet af bestemmelserne om omsorgsdage i perioder, hvor du ikke får løn eller f.eks. kun får betalt pensionsbidrag fra din arbejdsgiver. Det er f.eks. ved retmæssig eller aftalt orlov med dagpenge efter barselsorlovsreglerne eller ved orlov i forbindelse med barsel, hvor der kun betales pensions­bidrag eller ved andre former for orlov uden løn.

Udstationerede medarbejdere er ikke omfattet af bestemmelserne, medmindre det er aftalt, at de følger overenskomsterne.

​              

Afholdelse af omsorgsdage

Åbn alle

Hvor tidligt skal jeg varsle afholdelse af omsorgsdage?

Tidspunktet for afholdelse af omsorgsdage aftales med et rimeligt varsel. Idet der ikke i bestemmelserne er fastlagt noget varsel for, hvornår en omsorgsdag skal afholdes. Udgangs­punktet er, at omsorgsdage afholdes under hensyntagen til arbejdspladsens drift, hvilket vil sige, at din arbejdsgiver kan afvise en anmodning af driftsmæssige årsager. Omvendt kan en om­sorgsdag også aftales afholdt med dags varsel.

Hvordan må jeg holde mine omsorgsdage?

Omsorgsdage holdes i udgangspunktet som hele dage, der aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Der er intet i vejen for, at alle omsorgsdagene holdes i sammenhæng. Der er heller ikke noget i vejen for, at alle dagene aftales holdt kort efter 1. januar.
Arbejder du lørdage og søndage, kan omsorgsdage også holdes på disse.

Det er også muligt at aftale lokalt, at omsorgsda­ge kan holdes som halve dage eller som enkelte timers frihed.

Det kan også være aftalt, at omsorgsdagene indskydes i timebanken ved tildelingsårets start. Hvis timerne er indskudt i timebanken, følger de reglerne om træk på timebanken. Det betyder, at du frit kan vælge mellem udbetaling og afspad­sering.

Opstår der uenighed om afholdelse af omsorgsdage, kan du bringe dine spørgsmål videre til den faglige repræsentant. Det vil dog være fornuftigt at aftale retningslinjer for afholdelsen med den faglige repræsentant eller i virksomhedens samarbejdsudvalg eller i en virksomhedsoverenskomst.

Kan jeg ændre en aftalt omsorgsdag?

En aftalt omsorgsdag kan ændres, men kun efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Ingen af jer kan ensidigt beslutte, at en aftalt om­sorgsdag kan holdes på et andet tidspunkt. I særlige tilfælde kan din arbejdsgiver dog ændre en aftalt omsorgsdag, hvis det sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for pludselig annullering/ændring af aftalt ferie.

Hvad hvis jeg ikke har holdt alle mine omsorgsdage?

Udgangspunktet er, at ikke afholdte omsorgsdage indskydes i timebanken ved tildelingsårets udløb, altså enten 31. december eller 30. april.

Når timerne er indskudt i timebanken, følger de reglerne om træk på timebanken. Det betyder eksempelvis, at medarbejderne har valgfrihed mellem udbetaling og afspad­sering.

Er det lokalt aftalt specifikt at holde omsorgsdagene ude af timebanken, opgøres omsorgsdagenes værdi ved årets udløb og udbetales efterfølgende. Opgørelsen sker ultimo december, og betalingen sker i forbindelse med lønudbetalingen ultimo januar og indgår i beskatningsgrundlaget samt i beregning af ferietillæg og feriegodtgørelse for dette år. Da udbetalingen må betragtes som en løndel, skal der trækkes arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Betalingen beregnes som en procentdel af årslønnen. Det udbetalte beløb er ikke pensionsgivende. Den maksi­male udbetaling udgør 1,92 pct. af årslønnen, inkl. pensionsbidrag (dit eget + virksomhedens).

Hvad hvis jeg har holdt flere omsorgsdage, end jeg fik tildelt?

Har du holdt alle omsorgsdage eller flere, end beregningen giver ret til, kan virk­somheden ikke kræve, at du betaler for de overskydende dage. Har du derimod ikke brugt alle de dage, du har ret til, og hvis du ikke er fritstillet, skal der betales for de resterende dage på fratrædelsestidspunktet efter reglerne for betaling af ikke holdte omsorgsdage.

Omregningen sker med udgangspunkt i antallet af timer og dage pr. uge, som medarbejde­ren er ansat til på opsigelsestidspunktet.

Hvis du fratræder, udbetales indestående i timebanken, herunder eventuelt ikke afholdte omsorgsdage.

​                  

Særlige forhold ved omsorgsdage

Åbn alle

Hvad hvis jeg bliver syg før min omsorgsdag?

Bliver du syg før din aftalte omsorgsdag, så omsorgsdagen ikke kan holdes på grund af sygdom, udskydes omsorgsdagen. Har du aftalt at afholde flere omsorgsda­ge i umiddelbar forlængelse af hinanden, så vil det alene være de omsorgsdage, hvor du er syg, som udskydes. De øvrige dage betragtes som afholdt, medmindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at omsorgsdagen udskydes.

Hvis du bliver opsagt eller selv vælger at sige op, skal du være opmærksom på dine ikke afholdte omsorgsdage.

Hvad sker der med mine omsorgsdage, hvis mine arbejdsforhold ændrer sig i årets løb?

Hvis du har en fem dages arbejdsuge, har du ret til fem om­sorgsdage pr. år. Dette fastholdes uanset ændring af dine ansættelsesforhold i løbet af året.

Overgår du f.eks. 30. juni fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse, hvor der også arbejdes hver dag, og du allerede har holdt 4 omsorgsdage inden overgangstidspunktet, har du ret til en omsorgsdag i den resterende del af kalenderåret. Der skal ikke ske nogen form for omregning til timer. Er der derimod kun holdt en omsorgsdag inden 30. juni, er der ret til fire i resten af kalenderåret, uanset at disse er af kortere varighed.

For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, gælder samme princip.

Overgår du f.eks. 30. juni til en deltidsstilling, hvor der arbejdes hver anden dag, og allerede har holdt 3 omsorgsdage, er der 2 dage tilbage. Men da du kun arbejder hver anden dag, medfører omregningsreglerne, at du kun kan holde 1 omsorgsdag i resten af kalenderåret.

Får jeg nye omsorgsdage, hvis jeg får ny arbejdsgiver?

Hvis du forlader din nuværende arbejdsplads og samme år bliver ansat i en anden virksomhed under overenskom­sten, er du berettiget til forholdsmæssig tildeling hos din nye arbejdsgiver (se: Hvor mange omsorgsdage har jeg ret til?). Omsorgsdage i et tildelingsår kan ikke overstige fem, uanset antallet af arbejdsgivere.

Hvad sker der med mine omsorgsdage ved opsigelse?

Medmindre der er indgået en lokalaftale om andet, medfører en opsigelse, at ikke afholdte omsorgsdage omregnes til timer og indskydes på din timebank. Dette gælder, uanset om du selv siger op, eller du bliver opsagt af virksomheden. 

Det betyder altså, at omsorgsdagene ikke kan varsles afholdt i forbindelse med opsigelse og heller ikke i forbindelse med fritstilling, medmindre det lokalt er aftalt, at omsorgsdage ikke er med i timebanken, eller hvis du selv i forbindelse med opsigelsen har aftalt, at omsorgsdagene afholdes under din opsigelse.

 

Hvordan opgøres omsorgsdage, der ikke er indskudt i timebanken, ved opsigelse?

Hvis det lokalt er aftalt, at omsorgsdagene ikke på noget tidspunkt, heller ikke ved opsigel­se, indskydes i timebanken, medfører det, at ikke afholdte omsorgsdage kan varsles afholdt i en evt. hel- eller delvis fristillingsperiode. Omsorgsdagene kan også udbetales. Det skal ske snarest muligt efter fratrædelsen.

Er der en sådan lokalaftale, opgøres antallet af ikke afholdte omsorgsdage i forhold til kalenderåret ved fratrædelse. Omsorgsdagene gøres op sådan:

  • før 31. marts er der ret til en omsorgsdag
  • før 30. juni er der ret til to omsorgsdage
  • før 30. september er der ret til tre omsorgsdage
  • senest 30. november er der ret til fire omsorgsdage
  • efter 30. november er der ret til fem omsorgsdage