Regler om barns sygdom

Bliv klogere på dine rettigheder omkring barns sygdom.

Har jeg ret til fravær, hvis mit barn bliver sygt?

Efter standardoverenskomsten har du – om nødvendigt – ret til frihed med løn i op til 5 dage under sygeperioden for et hjemmeboende barn (barn under 15 år). Med formuleringen "om nødvendigt" er der lagt op til en vurdering, der i praksis alene foretages af dig og ikke din arbejdsgiver.

Ved fravær over 2 arbejdsdage skal med arbejderen begrunde, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet.

Retten til frihed gælder også, hvis du har et forældremyndighedslignende forhold til barnet.

Du skal ikke nødvendigvis tage dagene i sammenhæng eller tage første dag på barnets første sygedag. Tager du tidligere hjem for at hente dit syge barn i institution, tæller det som en hel dag.

Er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst, så tjek om denne giver dig flere rettigheder end standardoverenskomsten ved barn sygdom.

OBS. Assurandører har hel eller delvis frihed med løn i op til 2 dage. Ved sygdom ud over 2 dage kan der ydes orlov uden løn i en sådan periode, at en forsvarlig pasning af det syge barn er praktisk mulig. Ved orlov ud over 8 dage kan arbejdsgiveren kræve lægeattest.

Tjek yderligere rettigheder, der hvor du arbejder.

Har jeg ret til orlov med løn, hvis mit barn indlægges eller skal have ambulant behandling?

Du har efter Standardoverenskomsten ret til op til to ugers orlov med løn, hvis dit mindreårige barn bliver indlagt på hospital eller får behov for en tilsvarende ambulant behandling, hvor I som forældre skal være til stede.

Et mindreårigt barn vil i denne sammenhæng normalt være et barn under 18 år; børn på efterskole betragtes som hjemmeboende. Vær opmærksom på, at assurandøroverenskomsten ikke giver denne rettighed.

Hvis dit barn bliver udskrevet efter nogle dage, men fortsat har behov for pleje/pasning i hjemmet i stedet for et hospitalsophold, vil du fortsat have ret til frihed med løn inden for samlet to uger. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation. Du kan ikke være væk i mere end to uger.

Retten til orlov med løn gælder også ved forældremyndighedslignende forhold.

OBS. Assurandører har ret til indtil 8 kalenderdages orlov med fuld løn ved sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse, der kræver forældrenes tilstedeværelse (barn under 15 år). Bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens løn, medmindre andet aftales lokalt.

Kan jeg tage orlov, hvis mit barn under 18 år er alvorligt sygt?

Vores overenskomster giver dig ret til hel eller delvis orlov i op til 13 uger, hvis du har et alvorligt sygt barn under 18 år og ret til dagpenge efter barselslovens § 26. Din arbejdsgiver betaler fuld sædvanlig løn i orlovsperioden på op til 13 uger med dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Efter barselslovens § 26 kan du få ret til dagpenge i op til 52 uger, hvis dit barns sygdom ud fra en lægelig vurdering skønnes at medføre ophold på et sygehus eller lignende i mindst 12 dage.

Hvis dit barn får behov for behandling og pleje i hjemmet, kan det sidestilles med et ophold på hospital, hvis det er lægeligt forsvarligt.

Kravet om en varighed på 12 dage gælder ikke, hvis du er enlig forælder, og dit barn bliver indlagt.

Kan jeg søge om ret til orlov, hvis mit barn fortsat er sygt?

Efter standardoverenskomsten kan du søge om orlov uden løn for en periode, hvis dit barns fortsatte sygdom gør det nødvendigt med frihed til at passe ham eller hende ud over de fem dage eller de op til to ugers orlov med løn.

Ved orlov udover to uger kan virksomheden gøre bevilling af orlov betinget af forevisning af lægeattest. Lægens honorar for udstedelse af lægeattest betales af virksomheden.

Efter assurandøroverenskomsten kan du søge om orlov uden løn for at finde en forsvarlig pasning af dit barn ved sygdom, der varer mere end to dage. Din arbejdsgiver kan kræve en lægeattest for at give yderligere orlov uden løn; selskabet betaler også for attesten.

Kan jeg tage orlov uden løn, hvis mit barn under 18 år er fysisk eller psykisk handicappet?

Efter vores overenskomster har du mulighed for at få hel eller delvis orlov uden løn, jf. § 42 i serviceloven, hvis du har et psykisk eller fysisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år.

Både dig og din arbejdsgiver betaler fuldt pensionsbidrag i orlovsperioden.

 

Får jeg dækket den tabte arbejdsfortjeneste?

Kommunen kan dække hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, hvis det vurderes nødvendigt, at du passer dit barn under 18 år i hjemmet eller skal ledsage ham eller hende til f.eks. behandling og kontrol på et sygehus.

Dit barn skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en konkret vurdering, om det anses for nødvendigt og hensigtsmæssigt, at du passer dit barn i hjemmet.

Den tabte arbejdsfortjeneste skal kompensere for den indtægt, du mister ved at opgive arbejdet helt eller delvist. Som hovedregel er den seneste normale bruttoløn udgangspunkt for, hvordan man beregner tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste efter den 1. januar 2011, er der et loft over den månedlige bruttoydelse, uanset om du har arbejdet på fuld tid eller på deltid.

Pr. 1.1.2017 er ydelsesloftet 29.918 kr. om måneden 

Har jeg ret til børnedeltid?

Efter standardoverenskomsten har forældre med børn under 12 år ret til at indgå en tidsbestemt aftale om nedsættelse af arbejdstiden. Arbejdstiden kan maksimalt nedsættes til 30 timer om ugen eksklusiv pauser.

Børnedeltiden skal vare min. 3 måneder og max. 12 måneder i alt. Medarbejderen har mulighed for at opdele børnedeltiden i op til 4 perioder af 3 måneders varighed, med hver sin aftale.

Virksomheden kan efter dialog med den faglige repræsentant modsætte sig en deltidsordning, hvis ansvar og forretningsomfang (f.eks. kunde, ledelses-og /eller driftsmæssige hensyn) ikke er foreneligt med en deltidsordning.

Kan ansættelse på deltid ikke tilbydes i det eksisterende job, skal alternativ stilling undersøges.