Se overenskomsten

Få overblik over, hvilke virksomheder i sektoren, der har en overenskomst, og læs om indholdet i den seneste overenskomst mellem Finansforbundet og FA.

Når du er ansat i den finansielle sektor, og din virksomhed har indgået overenskomst med Finansforbundet, kan du finde bestemmelser omkring dine løn- og ansættelsesforhold et af følgende steder:

 • i en overenskomst med en arbejdsgiver uden for FA
 • i en virksomhedsoverenskomst, som er indgået mellem en virksomhed og en faglig repræsentant, f.eks. en kreds, en personaleforening eller en tillidsmand

Hvis du er assurandør og ansat i et forsikringsselskab, vil du som hovedregel være omfattet af Rammeoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA og af den lokale aftale mellem Assurandørforeningen og forsikringsselskabet om løn- og ansættelsesvilkår.

Senest en måned efter, at du er ansat, skal du have en ansættelsesaftale, som oplyser hvilken overenskomst, der er gældende. Derudover skal der fremgå en række oplysninger om blandt andet løn, arbejdssted, arbejdstid og arbejdsindhold. Det skal også fremgå, om der er særlige vilkår omkring overarbejde, opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, prøvetid m.m.

Overenskomsten for assurandører (pdf med mulighed for download)Overenskomsten for assurandører (online bladre-version uden mulighed for download)

Se hvilke virksomheder, der har overenskomst

Virksomheder som er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), er omfattet af standardoverenskomsten (STOK), indgået mellem Finansforbundet og FA.

Se de virksomheder i Finanssektoren, som er medlem af FA og omfattet af STOK

 Nogle virksomheder omfattet af STOK har desuden indgået en virksomhedsoverenskomst (VOK) – se nedenfor:

 

Virksomheder med virksomhedsoverenskomst (VOK)

Danske Bank (pdf)

EkspresBank A/S (pdf)

Finanssektorens Uddannelsescenter (pdf)Handelsbanken (pdf)

JN Data A/S (pdf)

Jyske Bank (pdf)

Nordea Bank Danmark A/S (pdf)

FONLP (pdf)

Nykredit Bank (pdf)

Ringkjøbing Landbobank (pdf)

Virksomheder med særoverenskomst – ikke medlem af FA

 

IBM - husaftale (pdf)   Banking Circle (pdf)

Keylane Danmark, tidligere Schantz (pdf)

Silkeborg Data (pdf)

Pensam Bank (pdf)

Grønland OK 2019-2022 (pdf)

Færøerne (pdf)    

Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst – ikke medlem af FA

  
 • Alm. Brand Bilkredit & Leasing A/S
 • Andelskassen Fælleskassen
 • BNP Paribas Fortis Danmark
 • Formuepleje
 • Andelskassen J.A.K. Slagelse
 • Citibank N.A.
 • Eurogiro Holding A/S
 • Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S
 • GE-Capital Bank Danmark
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, dansk filial

Se indholdet i den seneste overenskomst

Den 1. april 2017 trådte den seneste standardoverenskomst i kraft.

Læs hele overenskomsten i en online bladreversion

Download hele overenskomsten (pdf)

Du kan læse om det væsentligste indhold i overenskomsten i det følgende:


Løbetid

FA og Finansforbundet er enige om en ny tre-årig overenskomst.


Flere penge til kompetenceudvikling

Kompetencepuljen gøres permanent og forhøjes med 10 mio. kr. årligt, som målrettes virksomhedsprojekter med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Den øvrige del af puljen på omkring 20 mio. kr. årligt er fortrinsvist målrettet kompetenceudvikling efter den enkeltes behov.

Herudover forhøjes uddannelsesbidraget med 5,85 pct. svarende til 50 kr. til i alt 900 kr. årligt pr. medarbejder.

Dermed bliver der i alt ca. 200 mio. kr. til kompetenceudvikling i hele overenskomstperioden.

I forbindelse med lovbestemte prøver og certificeringer får medarbejderne mulighed for kompetenceudvikling og forberedelse i arbejdstiden.


Lønstigninger på 5,85 procent

Den samlede økonomiske ramme over 3 år er 6 pct.

I standardoverenskomsten er der aftalt generelle lønstigninger på 5,85 pct. i overenskomstperioden. De generelle lønstigninger fordeler sig således:

 • 1. juli 2017 1,90 pct.
 • 1. juli 2018 1,95 pct.
 • 1. juli 2019 2,00 pct.

I virksomhedsoverenskomsterne er der afsat 4,20 pct. i overenskomstperioden til generelle lønstigninger til alle medarbejdere, samt en lokal økonomisk ramme på 1,65 pct. Anvendelsen af den lokale økonomiske ramme aftales lokalt. 

De generelle lønstigninger og den lokale økonomiske ramme fordeler sig således:

 • 1. juli 2017 1,40 pct. og 0,50 pct. i lokal ramme, samlet 1,90 pct.
 • 1. juli 2018 1,40 pct. og 0,55 pct. i lokal ramme, samlet 1,95 pct.
 • 1. juli 2019 1,40 pct. og 0,60 pct. i lokal ramme, samlet 2,00 pct.

Faste satser i overenskomsterne reguleres med samme procenter og på samme tidspunkter som de generelle lønstigninger.

Ved overgangen fra lønniveau 1 til lønniveau 2 skal man ikke længere stige 16 løntrin. Fremover skal man mindst indplaceres på løntrin 50, når man stiger fra lønniveau 1 til lønniveau 2.

Der er aftalt løntrin i standardoverenskomsten for IT-elever.

Fremover skal der beregnes pension af specialisttillæg.

Uddannelsen IT-assistent findes ikke længere og erstattes derfor med uddannelsen til IT-teknolog.

Ved udskudt hviletid som følge af beordret over- eller merarbejde aftales det nu lokalt, hvordan udskydelsen honoreres.

Der er nu mulighed for yderligere fleksibilitet på pensionsområdet. Fremover vil medarbejdere, der har opnået den til enhver tid gældende pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningsloven får mulighed for at finansiere en nedsættelse i arbejdstiden med en forholdsmæssig udbetaling af deres pension.


Nye arbejdstidsregler

Varslingen af over-/merarbejde i weekender og på søgnehelligdage udvides fra to til fire dage.

I forbindelse med medarbejderens egen opsigelse kan 6. ferieuge nu også udbetales, hvis medarbejderen ikke kan holde den i opsigelsesperioden pga. virksomhedens forhold.

Ledelsen og den Faglige repræsentant får nu mulighed for at indgå aftale om ændring af tillægssatserne i forbindelse med særlige arbejdsopgaver af markedsføringsmæssig art – STOK'ens § 9.


Bedre faglige arbejdsvilkår

Der er aftalt bedre vilkår for det faglige arbejde, idet det fremover skal sikres, at det er muligt for tillidsmanden at være til stede ved alle samtaler, når der er flere afskedigelser eller lønreduktioner.

Det er præciseret, at det i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale vurderes, om der er brug for en justering af tillidsmandens almindelige arbejdsopgaver.

Fremover skal en medarbejder have ét års anciennitet for at blive valgt som tillidsmand.

 

Bedre sociale bestemmelser

Der er aftalt en række forbedringer inden for de sociale bestemmelser.

Medarbejdere over 65 år vil fremover også få ret til fratrædelsesgodtgørelse m.m. medmindre medarbejderen i tilslutning til fratrædelsen overgår til pension fra virksomheden, eller hvis medarbejderen har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder.  

Virksomhederne forpligter sig til forbedre håndteringen af stressramte medarbejdere.

Livsforsikring- og kritisk sygdomsforsikring gælder fremover også for medarbejdere over 70 år, hvis de er i beskæftigelse.

FA og Finansforbundet er enige om sætte yderligere fokus på "Det holdbare Arbejdsliv" i overenskomstperioden.

Aftalen om afbødeforanstaltninger videreføres og forbedres, så aftalen også gælder enkeltstående afskedigelser og ikke kun ved masseafskedigelser. Til gengæld er studerende ikke længere omfattet af afbødeforanstaltningerne.

Overenskomstens sundhedsforsikring forbedres ved at tilføje en obligatorisk tandbehandling i sundhedsforsikringen. Tandbehandling indføres som en tre-årig forsøgsperiode.

 

Ny tandforsikring

Med virkning fra 1. juli 2017 kommer overenskomsten til at indeholde en tandbehandlingsforsikring med en årlig maksimal selvrisiko på 995 kr., en maksimal årlig ramme for behandling på 30.000 kr. samt frit tandlægevalg indenfor EU.

Det er dog også sådan, at den enkelte virksomhed selv tegner forsikringen og i den forbindelse forhandler forsikringsbetingelserne. Der kan derfor være forskel fra virksomhed til virksomhed med hensyn til typer af skader/behandlinger der er dækket. Din Faglige repræsentant på virksomheden er opmærksom på det niveau for dækning, som lå til grund for den nye bestemmelse i overenskomsten, og vil sammen med virksomheden sørge for, at din tandforsikring kommer til at ligge på et tilsvarende niveau. 

Vær derfor opmærksom på at afvente virksomhedens tegning af forsikringen og derefter undersøge de gældende forsikringsbetingelser. Har du spørgsmål til virksomhedens tandforsikringen, så kan du enten henvende dig til virksomheden, din Faglige repræsentant eller det valgte forsikringsselskab, ligesom ved spørgsmål til sundhedsforsikringen.

 

Større aftalefrihed i virksomhedsoverenskomsterne

Virksomhedsoverenskomsterne får større aftalefrihed ift. arbejdstidsreglerne.

De lokale parter får dermed flere muligheder for at skræddersy størstedelen af arbejdstidsreglerne til forholdene i netop deres virksomhed.

Arbejdstidsreglerne vedrørende årsnormen, helligdage, timebank og flekstid fastholdes i deres nuværende form.

Hovedaftalens beregningsprincipper ift. værdien af løn- og ansættelsesvilkår ved overgangen fra en virksomhedsoverenskomst (VOK) til standardoverenskomsten (STOK) præciseres.

 

Særligt for assurandører

FA og Finansforbundet er også enige om en ny tre-årig Rammeoverenskomst for assurandørerne, der løber fra 2017-2020.

Rammeoverenskomstens minimumslønninger reguleres med 2 pct. årligt i overenskomstperioden.

Øget fokus på assurandørernes trivsel. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra FA og Finansforbundet, der skal se på, hvordan trivslen kan forbedres.

Mulighed for kompetenceløft til tillidsvalgte assurandører i forbindelse med deres overgang fra fagligt bestyrelsesarbejde til en stilling uden fagligt arbejde.

Øget fleksibilitet ved afvikling af fædre- og forældreorlov. Fremover kan de 4 ugers fædreorlov afholdes i perioder á 2 uger og forældreorloven på 10 uger kan afholdes som 2 uafbrudte perioder på 5 uger.

Rammeoverenskomstens beregningsgrundlag vedrørende ferietillæg og -godtgørelse opdateres og moderniseres.