Grunduddannelsen for tillidsmænd

Som nyvalgt tillidsmand gennemgår du Finansforbundets grunduddannelse for tillidsmænd. Du bliver herigennem godt klædt på til at varetage din tillidspost. Læs om grunduddannelsen, og tilmeld dig her.

Om Grunduddannelsen

Åbn alle

Hvor holdes uddannelse, møder og eksamen?

Grunduddannelsens undervisning gennemføres på Kobæk Strand, i Forbundshuset på Applebys Plads i København, i din egen virksomhed og på en lokation i nærheden af dig. Eksamen afholdes i Forbundshuset på Applebys Plads.

 • Basismodul 1 og 3 afholdes på Kobæk Strand
 • Basismodul 2 afholdes i København.
 • Specialiseringsmoduler: Ikke planlagt endnu

Hvordan undervises der?

Tilstedeværelsesundervisning

Her er alle deltagere og undervisere til stede på samme tid og sted.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, opgaver, refleksionsøvelser og arbejdet med den enkelte deltagers aktioner. Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres på konferencecenteret Kobæk Strand eller i Finansforbundet på Applebys Plads.

 

Videomøder

Her er alle deltagere og undervisere tilstede på samme tidspunkt, men på forskellige steder. Når der arbejdes med videomøder, anvendes Zoom (Zoom er en udbyder af videomøder og -konferencer). Når vi anvender videomøder, får alle deltagerne et link til mødet. Deltagerne kan anvende alle devices til videomøderne (fx PC, Chromebook, MAC, alle tablets samt alle smartphones).

 

Webinar

Her er alle deltagere og undervisere til stede på samme tidspunkt, men på forskellige steder. Når der arbejdes med Webinar, anvendes Zoom (Zoom er en udbyder af videomøder og -konferencer).  Når vi anvender webinar, får alle deltagerne et link til mødet. Deltagerne kan anvende alle devices til webinar (fx PC, Chromebook, MAC, alle tablets samt alle smartphones). Et webinar er et online-seminar/kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din egen PC eller tablet/smartphone. Undervejs i webinaret kan du stille spørgsmål til underviseren skriftligt via en chat. Her kan du også chatte med de øvrige webinardeltagere.

 

Distriktstilstedeværelsesundervisning

Her er alle deltagere og undervisere til stede på samme tidspunkt. Deltagerne er tilstede i mindre grupper på samme lokationer forskellige steder i landet.  Distriktstilstedeværelsesundervisning gennemføres på et sted i nærheden af din arbejdsplads. Underviseren er fysisk placeret i København.  Undervisningsrummet indeholder en storskærm, højtaler og mikrofon. Når underviseren giver oplæg, er det til alle grupper via internettet på storskærmen. Når grupperne arbejder, vil de blive fulgt af underviseren via storskærmen.

 

Digitale læringsformer

På grunduddannelsen planlægges og gennemføres udvalgte undervisningsforløb som asynkrone e-learningsforløb. Det vil sige undervisningsforløb uden fysisk tilstedeværelse og uafhængige af tid og sted.

På Finansforbundets grunduddannelse afløses printede uddelingsark af digitale løsninger. Det vil sige, at alt materiale placeres på en digital platform senest otte dage før modulstart.

Hvilket hold skal jeg tilmelde mig?

Du vælger selv, hvilket hold du vil deltage på. Når du vælger et hold, har du tilmeldt dig et fuldt hold inklusive alle moduler.

Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det hold, du tilmelder dig. Vær opmærksom på, at nogle hold strækker sig over lidt længere tid end andre. Det er for at imødekomme deltagernes forskellige behov.

 

Kan jeg skifte hold undervejs?

Du kan normalt ikke skifte til et andet hold undervejs.

Men bliver du syg, gravid eller sker der noget, som gør, at du ikke kan gennemføre din planlagte uddannelse, finder vi i hver enkelt tilfælde en skræddersyet løsning, der passer til dig og din situation.

Hvad består uddannelsen af?

Grunduddannelse for tillidsmænd består af to dele. En basisdel, som alle tillidsmænd gennemfører, og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsmand i samarbejde med sin kreds vælger tre moduler. 

Grunduddannelsen er opbygget af moduler og har en varighed på i alt 17 dage svarende til 127,5 undervisningstimer.

Basisdel Basisdelen består af tre moduler (BM1, BM2 og BM3). De tre moduler har en samlet varighed på ni dage svarende til 67,5 undervisningstimer.

Basisdelen består af følgende moduler:

 • BM1: Dig som tillidsmand.
 • BM2: Dine medlemmer.
 • BM3: Din organisation.

 

Specialiseringsdel

Specialiseringsdelen består af tre specialiseringsretninger (S1, S2 og S3). De tre specialiseringsretninger har en varighed på i alt seks dage svarende til 45 UV-timer per retning.

Specificeringsretninger:

 • S1: Den forhandlende TM.
 • S2: Den udviklende TM.
 • S3: Den personligt kompetente TM. 

Hver af de tre specialiseringsretninger er bygget op af tre moduler. Hvert modul har en varighed på to dage/15 UV-timer per modul. Specialiseringsretninger er designet, så de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden. Den enkelte deltager skal selv tilrettelægge sin specialiseringsdel, så den har en samlet varighed af seks dage.

 

Eksamen

Grunduddannelsen afsluttes med et eksamensmodul.   Eksamensmodulet er placeret efter gennemført både basis- og specialiseringsdel. Alle grunduddannelsens moduler (basisdel og specialiseringsretning) skal gennemføres, inden der tages eksamen. Du tager eksamen i akademifaget "Ledelse i praksis". 

Eksamen kan kun gennemføres af tillidsmænd der gennemfører basismodulet. 

Hvem er på samme hold som mig?

Hvert hold har op til 36 deltagere, som er blandet både i forhold til virksomheder og geografi. Du følges med de samme personer gennem hele din uddannelse.

 

Kan min kollega og jeg komme på samme hold?

I kan begge tilmelde jer det samme hold, men vi kan ikke give jer nogen garanti for, at I kommer på samme hold, da vi sammensætter holdene, så de er så dynamiske som muligt.

Overvej i øvrigt både fordele og ulemper ved at deltage sammen med en kollega. Flere tidligere deltagere giver udtryk for, at det er berigende at møde nye TM-kolleger på tværs af virksomhederne.

Hvem underviser og hvordan?

Du vil undervejs møde en række dygtige og engagerede undervisere. Hvert hold har en eller to gennemgående undervisere fra Finansforbundet, som fører dig til eksamen. Derudover
underviser juridiske konsulenter fra Finansforbundet. Du vil også møde gæstelærere og Finansforbundets politikere.

Undervisningen baserer sig på de fem principper i Finansforbundets pædagogiske grundsyn:

 1. Læring relaterer sig til egen og andres virkeligheder: Fokus på at skabe sammenhæng mellem deltagernes daglige arbejdsopgaver, udfordringer, roller, forventninger og undervisningens mål, indhold og arbejdsformer.
 2. Den, der arbejder, lærer: Fokus på deltagerinvolvering og -aktivitet både før, under og efter læringsforløbet. Deltageraktiviteten tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på det, der virker. 
 3. Læring er en proces: Fokus på at styrke deltagerne i at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, viden og handling. Processen begynder allerede, når deltagerne tilmelder sig, og forsætter, når deltagerne er tilbage på arbejdspladsen.
 4. Læring bygger på respekt: Deltageren mødes med de forudsætninger, behov og ønsker, hun har. Relationerne mellem deltagerne samt mellem underviseren og deltagerne afspejler rummelighed og respekt for den enkelte.
 5. Læring skabes gennem forstyrrelser: Læring er en proces, der skabes i spændingsfeltet mellem tryghed og udfordring, og hvor der er fokus på den enkeltes nærmeste udviklingszone.

 

Praksislæring

På grunduddannelsen er underviserne optaget af at planlægge og gennemføre undervisningen, så den bygges op med udgangspunkt i den enkelte tillidsmands praksis og faglige niveau. På den måde kobler vi din læring direkte op på den virkelighed, du er en del af i dagligdagen.

Eksamen og ECTS-point

Grunduddannelsen slutter med en eksamen, der udløser 10 ECTS-points.

Eksamen tager udgangspunkt i en opgave, som du har skrevet i løbet af uddannelsen og mellem modulerne. Denne opgave er i omfang 2 normalsider. Du har ca. 7 minutter til at fortælle, hvad du har undersøgt, hvilken metode du har valgt, og hvad du har fundet ud af. Herefter stiller eksaminator og censor uddybende spørgsmål i ca. 14 minutter, hvorefter de voterer og giver karakter.

Hvis du ikke består i første forsøg, vil du altid have mulighed for at gå til eksamen igen.

 

Hvad er ECTS-points?

Når du har bestået din eksamen, får du 10 ECTS-point, som svarer til et modul fra akademiuddannelsen i ledelse.

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system, som tager højde for den arbejdsbyrde, som er nødvendig for, at den studerende kan
nå uddannelsens mål. Faget 'Ledelse i praksis' er normeret til 10 ECTS point, hvilket svarer til 275 timer. Du kan bruge pointene i din videre karriere.

 

Hvor stort er pensum?

Din grunduddannelse er bygget op omkring ét modul i Akademiuddannelsen i ledelse, og pensum er på ca. 340 normalsider.

 

Er eksamen et krav?

Grunduddannelsen klæder dig på og sikrer, at du har alle forudsætninger for at gå til eksamen. Finansforbundet har derfor en forventning om, at du går til eksamen, da det vil være en naturlig afslutning af hele dit uddannelsesforløb som tillidsmand, men det er ikke et krav. Vi orienterer dog din kreds, hvis du fravælger eksamen. 

 

Får min kreds/leder min karakter at vide?

Nej, det vil være op til dig selv at formidle resultatet til dem.


Kan jeg gå til eksamen i 'Ledelse i praksis', hvis jeg ikke fuldfører grunduddannelsen?

Ja, du har ret til at gå til eksamen i 'Ledelse i praksis' som selvstuderende. Kontakt Team Grunduddannelsen for nærmere aftale vedrørende vejleder og eksamensdato.

Hvad koster det, og hvad kan jeg få refunderet?

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter de gældende regler.

 • Børnepasning: Finansforbundet refunderer udgifter til børnepasning, hvis du er alene med dine børn, eller hvis din ægtefælle/samlever er forhindret i at passe børnene, mens du er på kursus. Det kan være på grund af skifteholdsarbejde, tjenesterejse eller lignende. Det er dog en betingelse for refusion, at du ikke kan arrangere anden gratis børnepasning under dit kursusophold. Det er Socialministeriets satser for døgnpleje, der danner grundlag for betalingen. Ønsker du at få refusion for disse udgifter, skal du altid kontakte Finansforbundet før kursusstart.
 • Diæter: Har du mere end tre timers transport til kursusstedet, kan du få refunderet bespisning efter regning indtil et beløb af maksimum kr. 100.
 • Frihed: Du kan finde reglerne for frihed til uddannelse i din overenskomst. Husk at aftale frihed med din daglige leder, inden du tilmelder dig et kursus.

Hvad kræver det af mig?

Der vil til hvert modul være mindre forberedelsesopgaver. Det kan være nogle praktiske øvelser, nogle spørgsmål, som du skal forholde dig til eller nogle tekster, som du skal læse.

Det har ikke et omfang der gør, at der kan få kompensation/tid for det.

 

Er der mødepligt?

Ja, der er mødepligt, men du bestemmer selv, hvilket hold der passer dig og din arbejdsgiver bedst.

Hvad sker der, hvis jeg stopper som tillidsmand?

Du kan godt færdiggøre din grunduddannelse, selv om du stopper som tillidsmand undervejs i forløbet. Det kræver dog, at din virksomhed og kreds er enige i det.

Du skal derfor tage kontakt til din kreds og virksomhed og aftale, om du kan gøre grunduddannelsen færdig. Husk også at give os besked om, hvorvidt du fortsætter eller stopper på grunduddannelsen. Skriv til os på grunduddannelsen@finansforbundet.dk.


 Tilmelding til grunduddannelsen

 

 

Få svar på spørgsmål om grunduddannelsen

Kontakt
Camilla Striib Wollny-Jensen
32 66 14 33
csj@finansforbundet.dk

Torben Folke Månsson
32 66 14 47 / 24 79 11 30
tfm@finansforbundet.dk