For deltagere i grunduddannelsen

Alle nyvalgte tillidsmænd får mulighed for at gennemføre Finansforbundets grunduddannelse. Her er de materialer, du skal bruge i forbindelse med uddannelsen.

Du får brug for

Åbn alle

Hvad indeholder basismodulerne?

Basismodul 1 "Dig som tillidsmand"

Afholdes på Kobæk Strand

Modulet består af:

 • Tre dages tilstedeværelsesundervisning
 • Et videomøde

Vi begynder med at lære hinanden at kende. Vi arbejder med at skabe relationer og følgeskab. Vi kigger på den samtale, du skal have med din nærmeste leder (§9-samtalen) og vi gennemgår det faglige system. På modulet kommer vi også til at arbejde med kommunikation - både mundtlig og skriftlig. Og så undersøger vi, hvordan du skaber motivation både hos dig selv og hos dine medlemmer.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Hvordan du skaber relationer
 • forskellige kommunikationsstrategier
 • hvordan du skaber motivation
 • det faglige system
 • ansættelsesret

 

Basismodul 2 "Dine medlemmer"

Afholdes på Radisson Blu (København), i Forbundshuset og en lokation i nærheden af dig.

Modulet består af:

 • En netværksaften
 • En dag med tilstedeværelsesundervisning
 • To videomøder
 • En dag med distriktstilstedeværelsesundervisning
 • En dag med webinar

På modulet arbejder vi med kroppens kommunikation og den vanskelige samtale. Vi arbejder videre med ansættelsesret, og du får tips til, hvordan du udvikler dit netværk. Vi kigger nærmere på din kompetenceudvikling, og hvordan du som tillidsmand kan understøtte dine medlemmers kompetenceudvikling.

Undervisningen foregår i forbundshuset på Applebys Plads. Om eftermiddagen vil du stifte bekendtskab med husets afdelinger, og vi får besøg af en fra formandskabet til en politisk debat.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • kroppens kommunikation
 • den vanskelige samtale
 • din egen karriereudvikling i rollen som tillidsmand
 • sagsbehandling indenfor fx barsel, opsigelser, varsler mm.

 

Basismodul 3 "Din organisation"

Afholdes på Kobæk Strand

Modulet består af:

 • Tre dages tilstedeværelsesundervisning
 • Et videomøde

Vi arbejder vi med forretningsforståelse, og du lærer mere om, hvordan du skal navigere rundt i din organisation, når du kommunikerer og ønsker at påvirke beslutningsprocesser. Vi kigger på organisationers kultur, hvordan den påvirker medarbejderne, og hvordan du som tillidsmand kan påvirke de beslutninger, der har betydning for dine medlemmer. I arbejdet med organisationen ser vi også på konflikter, og hvordan vi kan bidrage til at undgå, at de optrappes.

Vi genbesøger ansættelsesretten og arbejder med din rolle som tillidsmand i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i din virksomhed.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • forretningsforståelse
 • medbeslutningsprocesser
 • kultur og kulturforståelse
 • at undgå at konflikter optrappes
 • din rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • tillidsmandens juridiske sagsbehandling 

Hvad indeholder specialiseringsmodulerne?

Specialiseringsspor 1: Den forhandlende tillidsmand.

Modul 1 - Sådan bliver du en god forhandler

En ting er helt sikkert i din rolle som tillidsmand: du forhandler hele tiden. Det kan fx være forhandling af lokalaftaler, lønpuljer, ressourcer til din afdeling. Du forhandler med din leder og mange andre – ofte flere gange om ugen.

På dette modul gennemgår vi alle de typer forhandlinger, du kan være en part i. Du vil via cases arbejde med forskellige redskaber, som styrker dig i både de formelle og uformelle forhandlinger.

Vi fokuserer på både forhandlinger i hverdagen og på forhandlinger i forhold til overenskomsten fx lokalaftaler og lønpuljer. Undervisninger bliver en god blanding af teori, cases og refleksion.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at styrke din position i forhandlinger
 • Du bliver klogere på de strategiske overvejelser i forhandlinger
 • Du får skærpet blikket for interessevaretagelse og dit mandat i forhandlinger
 • Du opnår indsigt i, hvad der skaber fremdrift i forhandlinger


Modul 2 - Sådan håndterer du konflikter

At være dygtig til konflikthåndtering er en væsentlig kompetence for enhver tillidsmand. Konflikter er helt essentielle for udvikling af sunde og produktive virksomhedskulturer, hvis de håndteres og udnyttes rigtigt.

På dette modul kan du udvikle dine evner til at løse konflikter - både dem, du selv er part i, og dem, der foregår omkring dig. Vi introducerer dig for effektive strategier til at løse konflikter og du får værktøjer til, hvordan du undgår almindelige fejl. Du lærer også om meditation og får tips til, hvordan fastlåste mønstre mellem konfliktende parter kan opløses. Værktøjerne kan du også bruge til bedre at forstå og håndtere hverdagssituationer, der er ledsaget af spænding, mistrivsel og konfrontationer.

Dit udbytte:

 • Redskaber til at løse konflikter effektivt
 • Færdigheder til bedre at forstå konfliktsituationer
 • Styrket blik for egne og andres konfliktstil og -mønstre
 • Kompetencer til at agere som mediator mellem konfliktende parter.


Modul 3 - Sådan arbejder du som juridisk sagsbehandler

Kompleksiteten i juridisk rådgivning kommer tydeligt til udtryk, når du på egen hånd og på vegne af et medlem skal forhandle vilkår i en opsigelse eller fratrædelsesaftale. Derfor skal du som tillidsmand have gennemgået og bestået den separate sagsbehandleruddannelse, før du på egen hånd må afslutte en forhandling på vegne af et medlem.

Med dette modul, som ligger midt mellem den basale jura på grunduddannelsens basismoduler og sagsbehandleruddannelsen, bliver du trænet i de mere komplekse juridiske problemstillinger, hvor kildesøgning kan blive afgørende for udfaldet.

Dit udbytte:

 • Du får styrket din sikkerhed i juridisk vurdering
 • Du bliver klogere på den komplekse kildesøgning
 • Du får indsigt i, hvordan du forhandler på vegne af et medlem

Specialiseringsspor 2: Den udviklende tillidsmand

Modul 1 - Forstå din virksomhed, og øg din indflydelse

Hvordan er din virksomheds organisation opbygget? Jo bedre du er i stand til at forstå din virksomhed, jo større indflydelse og mulighed for påvirkning har du som tillidsmand.

Du får et tydeligt billede af, hvor du har indflydelse, og hvor du har et ansvar. Ved at blive klogere på beslutningsprocesserne, kan du mere bevidst gøre din indflydelse gældende. Dit blik for organisationen kan gøre dig til en mere relevant sparringspartner for din leder, og herved kommer du tættere på beslutningerne og øger dine muligheder for påvirkning.

I en virksomhed kan der være mange interesser, som påvirker både dit arbejde som tillidsmand og dine medlemmer generelt. På modulet får du værktøjer, der vil gøre dig i stand til at forstå, afkode og arbejde med de forskellige interesser og interessenter, og hvordan de indbyrdes påvirker virksomheden. Derudover får du indsigt i, hvordan vi træffer beslutninger, og hvad du kan anvende den viden til.

Dit udbytte:

 • Redskaber til at forstå din virksomheds opbygning, og hvad det betyder for dig som tillidsmand
 • Forståelse af, hvordan vi træffer beslutninger
 • Forståelse af, hvad der er på spil, når vi skal ændre adfærd
 • Kompetence til at arbejde i forskellige samarbejdsrelationer.


Modul 2 - Sådan påvirker du beslutninger

Hvordan kan du som tillidsmand være med til at styre eller påvirke beslutninger i dit område eller virksomhed? Et af svarene er via politik - ved at søge indflydelse i din virksomhed. For at kunne gøre det med succes er det vigtigt, at du har kendskab til de tre indflydelsesniveauer (strategisk, taktisk og operationelt). Og at du arbejder bevidst med dine påvirkningsmulighed på disse tre niveauer i kraft af en sikker, åben og konstruktiv kommunikation.

På modulet vil du komme til at arbejde med vejene for politisk indflydelse, din egen rolle i det politiske system i din virksomhed, og hvordan du selv kan opnå større personlig gennemslagskraft i dit arbejde som tillidsmand.

Dit udbytte:

 • Du får indsigt i dine kommunikative udviklingsområder
 • Du opnår en styrket personlig gennemslagskraft
 • Du får en forståelse af, hvor og hvordan du har mulighed for at påvirke udviklingen i din virksomhed
 • Du bliver skarpere på, hvilke aftryk du ønsker at sætte som tillidsmand.


Modul 3 - Sådan bliver du en god selvleder

Har du til tider udfordringer ved at strukturere, prioritere og planlægge din hverdag som tillidsmand?

Dette modul stiller skarpt på selvledelse og præsenterer en metode til at arbejde med selvledelse. Du lærer, hvordan du bryder komplekse udfordringer ned i mindre og overskuelige dele.

Derudover vil du også blive bedre til at håndtere dilemmaer og mere komplekse problemstillinger. Har du som tillidsmand prøvet at stå i en situation, hvor et problem var nærmest uoverstigeligt? At problemet virkede så svært at forstå, at det var svært at se, hvor du skulle begynde, og hvor du skulle ende? Så er modulet noget for dig.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at håndtere komplekse problemer
 • Du får inspiration til at organisere din tid bedre og træffe bevidste valg
 • Du bliver i stand til at handle på dine beslutninger
 • Du lærer at identificere forskellige dilemmaer i en problemstilling.   


Specialiseringsspor 3: Den personligt kompetente tillidsmand

Modul 1 - Sådan står du stærkt i modvind

Som tillidsmand vil du nogle gange have en oplevelse af at arbejde i modvind. Jo bedre du kender dig selv og dine styrker, jo mere sikker vil du kunne føle dig som tillidsmand.

På modulet inspirerer vi dig til at opbygge, udvikle og vedligeholde din selvindsigt.

I nutidens teknologitunge og effektive virksomheder er der mere end nogensinde brug for tillidsmænd, der besidder stærke relationelle kompetencer. De er nemlig centrale, når man vil påvirke til et godt samarbejde med fokus på mennesket og ikke kun teknologi og processer.

Føler du dig nogle gange truet af andre eller af deres forskellige meninger og overbevisninger? Vi viser dig, hvordan du kan kan øge dine empatiske, accepterende og medfølende sider. Når du som tillidsmand kender dine styrker og udviklingspotentiale, vil det hjælpe dig til at blive en bedre samarbejdspartner for både leder og medlemmer.

Dit udbytte:

 • Større bevidsthed om dine styrker, udviklingsområder og følelsesmæssige triggere
 • Du bliver bevidst om, hvad der tænder dig, og hvad der gør dig stærk
 • Forståelse af, hvordan du håndterer dine følelsesmæssige reaktioner
 • Træning i at handle i modvind.


Modul 2 - Sådan håndterer du forandringer

At stå stærkt i en foranderlig verden bliver en central kompetence for fremtidens tillidsmand. Når strukturerne på arbejdspladsen er under forandring, skal vi i højere grad finde styrke og stabilitet i os selv og vores fællesskaber.

På dette modul skal vi undersøge den menneskelige side af den agile bølge, som ruller ind over vores virksomheder. Vi skal skabe en forståelse for, hvorfor forandringer – helt naturligt – er udfordrende og udviklende på samme tid. Vi skal sikre, at du som tillidsmand har værktøjerne til at stå stærkt i en kompleks og foranderlig hverdag – og kan støtte både medarbejdere og ledere til at gøre det samme.

Du vil blive klogere på dine egne reaktionsmønstre i situationer, hvor det velkendte og forudsigelige kommer under pres. Ved at skabe et landkort over bevægelserne i din hjerne og dine følelser, vil du mere udramatisk kunne neutralisere uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Du vil få konkrete metoder til at skabe "sikre baser" i din organisation – og ikke mindst udvikle modet til at sætte en meningsfuld retning, midt i forandring og kompleksitet. Derudover lærer du at tage vare på dig selv for bedre at kunne være en autentisk rollemodel for andre. 

Dit udbytte:

 • Landkort over hjernens og følelsernes reaktioner på forandringer
 • Evnen til at skabe "sikre baser" for dig selv og dine medlemmer
 • Udvikling af din personlige autoritet i den professionelle rolle
 • Modet til at sætte grænser og skabe mening i forandring
 • Autenticitet og tydelighed i din rolle som tillidsmand


Modul 3 - Sådan er du tillidsmand på distancen

Er du tillidsmanden på flere afdelinger, så er dette modul noget for dig. Vi arbejder med tillidsmandens rolle, når du skal være "splittet" mellem flere afdelinger.

Som tillidsmand på distancen skal du være omhyggelig med din kommunikation. Det gælder både, hvad du siger, hvordan du siger det, og hvilke kommunikationskanaler (e-mails, sms, intranet mm), du anvender. Hvis du kommunikerer forkert eller for lidt, er medlemmerne tvunget til at stykke deres eget billede sammen af dig og udfylde eventuelle huller i kommunikationen, og så er der ikke langt til misforståelser, mistillid og dårligt samarbejde. På modulet vil vi derfor arbejde en del med kommunikation og med emner som: sikring af plads og mulighed for uformel dialog, mulighed for tilgængelighed og sparring, bedre udnyttelse af formelle møder og hvordan du behersker den digitale kommunikation. 

Som tillidsmand på flere matrikler, kan det være svært at lære sine medlemmer at kende og derved skabe de gode og tillidsbaserede relationer. På modulet vil vi arbejde med, hvordan du skaber relationer på afstand, og hvordan du kan sparre med dine medlemmer trods adskillelse i dagligdagen. 

Mange tillidsmænd, der arbejder på distancen, refererer til flere ledere. Du vil på modulet få værktøjer til netop denne udfordring.

Dit udbytte:

 • Indsigt i – og redskaber til at arbejde som tillidsmand på distancen
 • Du vil få redskaber til at undgå misforståelser
 • Du vil få indsigt i, hvordan du kan arbejde med relationer på distancen
 • Kompetence til at arbejde med kommunikation
 • Indsigt i og redskaber til arbejdet med §9-samtalen med flere ledere. 

Netværksaftener

På grunduddannelsen begynder basismodul 2 og basismodul 3 kl. 18.00 med en netværksaften. Netværksaftener anvendes primært til deltagernes arbejde med gennemførte aktioner og aktiviteter, der vedrører modulets tema.

Adgang til e-learningplatform

På grunduddannelsen anvender vi en e-learningsplatform der hedder Moodle.

Alt hvad du skal bruge på grunduddannelsen, finder du der.

Du vil modtage Log-in og password til Moodle, inden du starter på Grunduddannelsens Basismodul 1. Du skal bruge dette log-in på hele grunduddannelsen.

Du finder Moodle via dette link

Moodle

På Moodle finder du blandt andet vores undervisningsmateriale, supplerende artikler, præsentationer til de forskellige moduler, kommunikation til holdet og meget andet.

Refusion af udgifter

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter gældende regler. Du kan få refunderet rejseomkostninger ved brug af zExpense.

Brugermanual for zExpense (Rejseafregning) (pdf) 

Manual til zExpense app_Android (pdf)Manual til zExpense app_iPhone iOS (pdf) Regler for refusion (pdf)

§9-samtalen

I "Aftale om Fagligt Arbejde" §9 fremgår det, at du som tillidsmand skal holde en samarbejdssamtale med din leder. §9-samtalen er derfor en vigtig anledning til, at I får afklaret og aftalt jeres forventninger til hinanden.

§9-samtalen er derfor noget af det allerførste, du bør gennemføre som nyvalgt tillidsmand.

Vi har lavet et e-læringsmodul, hvor vi giver dig nogle praktiske eksempler på, hvad der er vigtigt at komme omkring i samtalen. Desuden er der en af dine tillidsmandskollegaer, som deler ud af sine erfaringer med 9-samtalen. Videoen varer i alt ca. 8 minutter.

Kapitler i videoen:

 • 00:33  Din forberedelse og disposition for §9-samtalen
 • 00:57  Samarbejdsrelationer
 • 01:18  Praksis og aftaler
 • 01:54  Gensidige forventninger
 • 02:24  Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
 • 02:57  Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
 • 03:23  Tillidsmandsuddannelsen
 • 03:41  Referat
 • 04:19  Lars' erfaringer med §9-samtalen
 • 06:37  Lars' chefs meninger

Se Standardoverenskomsten, afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på dansk (Word)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på engelsk (Word)

 

Overenskomstens §9-tekst

"Der skal hvert år finde en samarbejdssamtale sted mellem tillidsmanden og den nærmeste leder, der er tillidsmandens samarbejdspart i virksomheden. Det aftales lokalt mellem den faglige repræsentant og ledelsen, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på, at samtalerne er afholdt.

Den første samtale finder sted senest tre måneder efter tillidsmandsvalget. Ved lederskift finder der en ny samtale sted senest tre måneder efter den nye leders tiltrædelse.

Samtalerne gennemføres efter punkterne i vedlagte bilag 2.

Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat."

 

Bilag 2 til overenskomstens §9-tekst

"Punkter til drøftelse mellem tillidsmand og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale

Samtalen skal som minimum indeholde nedenstående punkter.

 • Samarbejdsrelationer
  • mål og midler for samarbejdet
  • møder.
 • Praksis og aftaler
  • aftaler, praksis, kutymer i enheden
  • procedure for personalesager
  • tillidsmandens pligter og rettigheder.
 • Gensidige forventninger
  • gensidige forventninger
  • information og viden
  • fortrolighedsproblematikken.
 • Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
  • forventet tidsforbrug
  • sammenhæng med tillidsmandens øvrige arbejdsopgaver, herunder om der er behov for tilpasning af omfang, krav og eventuelle mål.
 • Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
  • hvordan og hvornår informeres medlemmerne.
 • Tillidsmandsuddannelsen
  • grunduddannelsen for tillidsmænd – indhold og udbytte.

   Samtalen er gennemført den:_____________________"

Hele Standardoverenskomsten (pdf)

Materiale til kredssamtale

På grunduddannelsen har kredsene en central funktion, idet kredsen afholder tre samtaler med tillidsmanden i forbindelse med grunduddannelsen. Formålet med kredssamtalerne er, at den enkelte kreds støtter og følger tillidsmanden gennem uddannelsen samt støtter op om den videre karriereudvikling efterfølgende.

Der er tre forskellige kredssamtaler:

Kredssamtale 1

Denne første samtale gennemføres cirka en måned inden opstart på grunduddannelsen. I samtalen bydes tillidsmanden velkommen, kredsen præsenteres og gensidige forventninger til hvervet samt den forestående grunduddannelse drøftes.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 1 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 1 (docx)

 

Kredssamtale 2

Denne samtale gennemføres efter tillidsmanden har gennemført basisdelen. I samtalen tages der udgangspunkt i den gennemførte basisdel og hvilke særlige interesseområder, der blevet vakt/ styrket hos tillidsmanden. I samtalen drøftes hvordan og med hvilke kompetencer tillidsmanden ønsker at arbejde videre med i specialiseringsdelen.

I samtalen har kredsen fokus på hvilke kompetencer den enkelte tillidsmand ønsker samt kredsen umiddelbare kompetencebehov. Samtalen er primært perspektiverende, hvor tillidsmanden får mulighed for at drøfte sin "tillidsmandskarriere" og på den baggrund vælge sin specialiseringsretning.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 2 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 2 (docx)

 

Kredssamtale 3

Denne samtalen afholdes umiddelbart efter afslutning af grunduddannelsen. Ved samtalen følges op på kredssamtale 2. Det er "tillidsmandskarrieren" som særligt er i fokus i samtalen og derudover drøftes muligheder for efter-/videreuddannelse af tillidsmanden.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 3 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 3 (docx)

At arbejde med forundring

På grunduddannelsen styrker vi dig i dit arbejde med de opgaver og de udfordringer, du møder i din hverdag som tillidsmand. Vi bygger undervisningen op om det, der er en reel udfordring hos dig i din afdeling, filial/dine filialer eller, hvor du nu fungerer som tillidsmand i hverdagen. Vi ønsker, at din hverdag kommer ind i undervisningen, og at det, du lærer på uddannelsen, kobles til din hverdag (praksislæring).

Vi arbejder med begrebet forundring, hvor vi tager udgangspunkt i noget fra din hverdag, som du undrer dig over.

Når vi fx arbejder med emnet kommunikation på grunduddannelsen, vil du derfor opleve, at vi beder dig spotte en forundring i forhold til emnet. Vi vil bede dig lægge mærke til, hvordan du oplever kommunikationen i din afdeling. Det kan være kommunikation mellem dig selv og din leder, dig selv og en eller flere kollegaer eller mellem kollegaer indbyrdes.

Når vi mødes på grunduddannelsen, vil vi tage udgangspunkt i din forundring og bede dig reflektere i forhold til din forundring. Vi vil også arbejde med, hvordan du bruge din forundring, når du kommer tilbage i afdelingen.

Mellem modulerne vil du mødes med din læringsgruppe og arbejde med refleksion i forhold til den måde, du har valgt at arbejde med forundring.

Det reflekterende team

På grunduddannelsen arbejder vi med det reflekterende team i forbindelse med praksislæring (arbejdet med din forundring).

Det reflekterende team er en struktureret (fast agenda) samtale, hvor der veksles mellem at lytte, spørge og reflektere.

Når vi arbejder med det reflekterende team, arbejder vi med tre roller:

Fokusperson:

Fremlægger de erfaringer han/hun har gjort sig med sin aktion

Interviewer:

Forholder sig objektivt. Spørger nysgerrigt og åbent ind til erfaringerne med aktionen. Har ansvaret for at fokuspersonen forholder sig undersøgende og reflekterende til sin egen aktion og læring.

Observatører:

Skal være observerende og lyttende og undervejs i samtalen notere, hvad de høre, bliver særligt opmærksomme og nysgerrige på.

Formålet med det reflekterende team er, at du får nye perspektiver på dine forundringer og aktioner. Teamet skal ikke blive enige, men give fokuspersonen kvalificeret sparring.


Få svar på spørgsmål om grunduddannelsen

Kontakt
Camilla Striib Wollny-Jensen
32 66 14 33
csj@finansforbundet.dk